Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D oraz D R&D

1 wyświetleń

 

Adresaci:


 • Kierownicy i kandydaci na kierowników projektów

 • Członkowie zespołów projektowych

 • Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami


  Celem głównym szkolenia jest przygotowanie uczestników do międzynarodowej certyfikacji IPMA na poziomie D przy równoczesnym zapoznaniu z zasadami zarządzania projektami oraz narzędziami niezbędnymi do skutecznej realizacji przedsięwzięć w przedsiębiorstwie.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Posiadał wiedzę niezbędną do zdobycia pozytywnego wyniku na egzaminie certyfikującym

 • Wiedział, jakich metod użyć, aby projekt został zrealizowany w najbardziej optymalnych warunkach, dając przy tym możliwie najlepsze efekty

 • Potrafił zarządzać projektem zgodnie z międzynarodowymi standardami, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych

 • Znał zasady profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania i zamykania projektu

 • Potrafił zarządzać projektem zgodnie z międzynarodowymi standardami, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych

 • Miał możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA, który umożliwia zdobycie kwalifikacji w zawodzie Kierownika ProjektuTerminy zjazdów:

 • 21-22.09.2018

 • 05-06.10.2018

 • 12-13.10.2018

 • 26-27.10.2018


  Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów łączących różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBE’a.ProgramBlok I 

Dzień I: 

1. Wprowadzenie  • Przedstawienie trenera

 • Przedstawienie stowarzyszenia IPMA ® oraz jego działalności2. Poziomy zarządzania projektem: strategiczny, operacyjny, wykonawczy 

3. Portfele, programy, projekty, zadania, pakiety prac

 • Podstawowe pojęcia. Rodzaje i cechy projektu.4. Cele projektu

 • Cel główny (bezpośredni), Cele ogólne, Produkty/Rezultaty

 • Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki realizacji celów i źródła danych

 • Cele proceduralne

 • Priorytetyzacja parametrów projektu: Zakres, Czas, Koszt, Jakość

 • SMART5. Formuła realizacyjna projektu 
Dzień II:

1. Cykl życia projektu

 • Model fazowy. Prezentacja cyklu życia projektu i modelu fazowego2. Rola interesariuszy w realizacji projektu

 • Analiza i macierz interesariuszy

 • Strategia zarządzania interesariuszami

 • Plan zarządzania interesariuszami3. Projekt a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Pozycja kierownika projektu w różnych wariantach struktury

 • Struktura funkcjonalna

 • Struktura macierzowa (słaba, zrównoważona, mocna)

 • Struktura projektowa4. Struktura Podziału Prac

 • Pojęcie, rodzaje WBS, kodowanieBlok II 

Dzień III:
 

1. Harmonogramowanie projektu wg metody ścieżki krytycznej (CPM)

 • Definiowanie działań

 • Ustalanie relacji pomiędzy działaniami

 • Diagram sieciowy

 • Szacowanie czasu trwania

 • Ustalanie ograniczeń czasowych

 • Harmonogramowanie wg najwcześniejszych/ najpóźniejszych terminów

 • Wyznaczanie ścieżki krytycznej

 • Wykres Gantta2. Rezerwa czasu (bufory projektu) - sposób wyznaczania i zarządzania rezerwą

 • Bufory projektu w metodzie CPM3. Metody skracania czasu trwania projektu 
Dzień IV: 

1. Rodzaje zasobów, Pula zasobów, Stawki 

2. Szacowanie zasobów

 • Wyznaczenie liczby zasobów niezbędnych do wykonania pracy w narzuconym czasie trwania zadania

 • Szacowanie nakładu pracy zasobów przydzielonych do zadania3. Planowanie i bilansowanie zasobów w projektach z harmonogramem wyznaczonym metodą ścieżki krytycznej (CPM)

 • Bilansowanie zasobów w ramach zapasu całkowitego

 • Bilansowanie zasobów poprzez zwiększenie liczby dostępnych zasobów

 • Bilansowanie zasobów zwiększające czas trwania projektu4. Struktury kosztów

 • Koszty bezpośrednie, Struktura rodzajowa kosztów

 • Koszty pośrednie

 • Koszty stałe, Koszty zmienne

 • Miejsca powstawania kosztów5. Metody szacowania kosztów 

6. Budżet projektu 

Blok III 

Dzień V: 

1. Metody monitorowania kosztów

 • Tolerancja budżetu

 • Koszt planowany. Koszt rzeczywisty

 • Ocena stanu wykorzystania funduszy: Koszt planowany - Koszt rzeczywisty

 • CV - Odchylenie kosztu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value)

 • VAC - Odchylenie budżetu wg metody Wartości Wypracowanej (Earned Value)2. Zarządzanie metodą wartości wypracowanej (Earned Value Management)

 • Ocena stanu wykonania: SV, CV, SPI, CPI, Tolerancja dla zakresu, czasu, budżetu

 • Analiza trendów (Wykres "S" BCWS, ACWP, BCWP, Wykresy trendu SV, CV, SPI, CPI, EAC)

 • Prognozowanie wyniku końcowego: EAC, ETC, VAC, TCPI3. Wykresy wskaźników Metody Wartości Wypracowanej(EVM) 

4. Analiza trendu kamieni milowych 

Dzień VI: 

1. Zarządzanie zespołem projektowym

 • Budowanie zespołu w oparciu o model Tuckmana

 • Dobór osób do zespołu

 • Role kierownika (wg Mintzberga)

 • Rozwój zespołu projektowego

 • Macierz odpowiedzialności2. Zaangażowanie i motywacja członków zespołu projektowego


 • Zaspokajanie potrzeb a motywacja - piramida Maslowa

 • Teoria Herzberga3. Pojęcie i rola komunikacji podczas realizacji projektu

 • Sposoby rozwiązywania konfliktów wg Thomasa - Kilmana4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Ryzyko: zagrożenia, szanse

 • Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka

 • Ocena ryzyka (jakościowa i ilościowa)

 • Strategie reakcji na ryzyko

 • Plan zarządzania ryzykiem

 • Monitorowanie ryzykaBlok IV 

Dzień VII: 


 • Powtórzenie wiadomości z zakresu etapu inicjacji, planowania i realizacji projektu. Ćwiczenia

 • Egzamin próbnyDzień VIII: 


 • Omówienie wyników egzaminu próbnego. WarsztatyCena szkolenia wynosi 4500 zł + VAT
Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o.
Alior Bank. Oddział w Krakowie

49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu
materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
imienny certyfikat
lunch
przerwy kawowe
Konsultacje w trakcie szkolenia
Przeprowadzenie egzaminu próbnego
Cena szkolenia nie zawiera opłaty za egzamin certyfikacyjny IPMA D w wysokości 1000 zł netto (+23% VAT)
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
Uczestnik ma prawo zgłosić uwagi dot. realizowanego szkolenia na adres biuro@pm2pm.pl

Tomasz Leśniowski

Ewa Bednarczyk

Wojcieh Kmiecik

Dorota Budzińska-Wiska

Ewa Bednarczyk

Targi, Wystawy

pm2pm sp. z o.o.

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Zarządzanie

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia