szkolenie online - Warsztaty doskonalące dla Audytorów Sytemu Zarządzania BHP wg nowej normy PN-ISO 45001:2018

15 cze 2020 - 15 cze 2020

1 wyświetleń

Celem warsztatów szkoleniowych jest nabycie kompetencji w zakresie realizacji audytów wewnętrznych systemu zarządzania BHP według normy międzynarodowej PN-ISO 45001:2018. Warsztaty teoretyczno-praktyczne obejmujące przedstawienie wymagań i zastosowania ww. normy w procesie audytów wewnętrznych.


Warsztaty skierowane są do aktywnych audytorów wewnętrznych realizujących audyty wg norm PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007.


Program warsztatów (09.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00)
Moduł I 1. Wstęp – założenia i program warsztatów

 2. Podstawowe definicje Systemu Zarządzania BHP

 3. Wymagania i interpretacja normy PN-ISO 45001:2018 ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • określenie czynników wew. i zew. związanych z procesami,

  • określenie zainteresowanych stron wew. / otoczenie bliskie - / otoczenie dalekie,

  • określenie, ocenę i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających,

  • role w organizacji,

  • planowanie sterowania operacyjnego,

  • outsourcing, zakupy, wykonawców,

  • monitorowanie, pomiary, analizy i oceny,

  • weryfikacja udokumentowanych informacji,

  • wytyczne prowadzenie auditów,

  • proces ciągłego doskonalenia 
Moduł II 1. Przypomnienie zasad audytowania na przykładzie normy ISO 19011:2018

 2. Przeprowadzenie ćwiczeń auditowych

  • sporządzenie planu auditu

  • przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej

  • badanie auditowe – studium przypadków

  • zapisywanie niezgodności

  • sporządzenie raportu z auditu 3. Przeprowadzenie egzaminu końcowego

Dariusz Okraska

Andrzej Kowalkow

Zarezerwuj uczestnictwo