Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w Oparciu o Rekomendację H KNF

1 wyświetleń

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym wejściem w życie pierwszej tak kompleksowej regulacji compliance, jaką jest Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, proponujemy Państwu całkowitą nowość na polskim rynku, to jest dedykowany tylko tej Rekomendacji Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w oparciu o Rekomendację H KNF. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wszelkich rekomendowanych wymogów odnośnie compliance, pozwalające na skuteczną i przede wszystkim, wydajną implementację Rekomendacji do procesów funkcjonujących w banku. Omówienie organizacji compliance oraz pogłębiona analiza dwóch filarów compliance tj. zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz compliance w ramach funkcji kontroli pozwoli Państwu zrozumieć, czego dokładnie oczekuje się od compliance i na czym polegają radykalne zmiany. Unikatową częścią szkolenia będzie umieszczenie rozwiązań Rekomendacji H KNF w kontekście innych wymogów regulacyjnych, w tym także innych Rekomendacji KNF wydawanych jeszcze w ramach poprzednio obowiązującej koncepcji.


  PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIE?: 


  • jaki zakres zmian w systemie kontroli wewnętrznej jest wymagany odnośnie compliance w kontekście Rekomendacji H KNF w bankach komercyjnych, a jaki w bankach spółdzielczych

 • jak prawidłowo usytuować komórkę do spraw zgodności w banku, spełniając wymogi stosownych ustaw i rozporządzeń

 • jak uregulować stosunki wewnętrzne z zarządem, radą nadzorczą i jej komitetami, a jak z innymi komórkami organizacyjnymi na 1 i 2 linii obrony

 • jak zapewniać zgodność w podmiotach zależnych i jak współpracować z podmiotem dominującym

 • jak zapewniać zgodność w banku w ramach tzw. funkcji kontroli,

 • jak skutecznie i efektywnie dokonywać weryfikacji bieżącej i testowania zarówno poziomego jak i pionowego

 • jak zarządzać ryzykiem braku zgodności i jak efektywnie łączyć to z zapewnianiem zgodności w ramach funkcji kontroli

 • jak najbardziej efektywnie prowadzić matrycę funkcji kontroli w obszarze zapewniania zgodności

 • jak przygotować się do inspekcji obszaru compliance przez UKNF i jak do oceny nadzorczej BION

 • jak zapewnić spójność implementacji Rekomendacji H w zakresie compliance w kontekście innych wytycznych i regulacji, w tym także tych wydawanych przez KNF


ETAP 1: SZKOLENIE


MODUŁ 1. ORGANIZACJA COMPLIANCE • Compliance a modelowe rozwiązania na świecie

 • Compliance jako zapewnianie zgodności wg Rekomendacji H KNF

 • Compliance a trzy linie obrony

 • Rola zarządu

 • Rola rady nadzorczej i jej komitetów

 • Komórka do spraw zgodności  

 • Niezależność komórki do spraw zgodności

 • Kierujący komórką do spraw zgodności

 • Pracownicy komórki do spraw zgodności 

 • Zasoby komórki do spraw zgodności

 • Zasady współpracy z innymi komórkami na 1 i 2 linii obrony

 • Zapewnianie zgodności w podmiotach zależnych i współpraca z podmiotem dominującym

 • Raportowanie

 • Outsourcing compliance


Cele modułu - poznanie:  • całościowej koncepcji compliance przyjętej w Rekomendacji H 

 • roli organów banku odnośnie zapewniania zgodności

 • prawidłowego usytuowania komórki do spraw zgodności w strukturze banku

 • zakresu polityki zgodności i regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności

 • praw i obowiązków kierującego i pracowników komórki do spraw zgodności

 • zapewniania zgodności w ramach grup kapitałowych


  MODUŁ 2. COMPLIANCE JAKO ELEMENT FUNKCJI KONTROLI • Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF

 • Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności 

 • Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności

 • Stosowanie mechanizmów kontrolnych przez komórkę do spraw zgodności

 • Zadania dodatkowe komórki do spraw zgodności 

 • Matryca funkcji kontroli a zapewnianie zgodności 

 • Niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach


Cele modułu - poznanie:  • wpisania compliance w funkcję kontroli

 • przeprowadzania weryfikacji bieżącej pionowej i testowania pionowego

 • określenie ewentualnych, dodatkowych dopuszczalnych zadań komórki do spraw zgodności

 • zarządzania matrycą funkcji kontroli

 • określenie prawidłowego zakresu raportowania o nieprawidłowościach


  MODUŁ 3. COMPLIANCE JAKO ZARZĄDZANIE BRAKIEM ZGODNOŚCI • Identyfikacja ryzyka braku zgodności (rola 1 i 2 linii obrony)

 • Ocena ryzyka braku zgodności (pomiar lub szacowanie)

 • Kontrola ryzyka braku zgodności (mechanizmy kontroli ryzyka braku zgodności)

 • Monitorowanie ryzyka braku zgodności (testowanie)

 • Raportowanie o ryzyku braku zgodności 

 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności a zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli


Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:  • identyfikacji i oceny ryzyka braku zgodności

 • tworzenia mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności 

 • wykorzystaniu komórek 1 i 2 linii obrony w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności

 • efektywnego wykorzystywania weryfikacji bieżącej i testowania pionowego w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności

 • określenia zakresu niezbędnego raportowania o ryzyku braku zgodności


  MODUŁ 4. COMPLIANCE WG REKOMENDACJI H A INNE WYTYCZNE I REGULACJE • Rekomendacja H a bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

 • Rekomendacja H a instytucjonalny system ochrony w bankowości spółdzielczej 

 • Rekomendacja H a whistleblowing

 • Rekomendacja H a inne Rekomendacje i wytyczne KNF

 • Rekomendacja H a Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

 • Rekomendacja H a wytyczne EBA, ESMA, Komitet Bazylejski


Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:  • dostosowania sposobu implementacji Rekomendacji H do innych obowiązujących już wytycznych i regulacji

 • zapewniania spójności wprowadzonych rozwiązańw obecnym otoczeniu prawnym

 • wdrażania przyszłych wytycznych i regulacji w oparciu o rozwiązania przyjęte w Rekomendacji H.


 


ETAP 2: DWA MIESIĄCE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN. 

PO ZDANIU EGZAMINU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ STOWARZYSZENIE COMPLIANCE POLSKA.


SZKOLENIE SKIEROWANE DO:


  • pracowników komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych 

 • audytorów wewnętrznych i kontrolerów wewnętrznych badających zapewnianie zgodności w bankach

 • pracowników departamentów: prawnego, ryzyka operacyjnego, AML a także pełniących funkcję ABI, Inspektora zgodności

 • członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie ryzyka braku zgodności

 • członków komitetu audytu i komitetu ryzyka

 • pracowników komórek compliance innych branż regulowanych

 • wszystkich tych, którzy chcieliby budować compliance w oparciu o standardy sektora najbardziej zaawansowanego regulacyjnie


 

SZKOLENIE + EGZAMIN
zgłoszenie do 03.09.2019 r. 1 970 PLN netto
zgłoszenie od 04.09.2019 r. 2 270 PLN netto

SZKOLENIE + EGZAMIN DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE
zgłoszenie do 03.09.2019 r. 1 670 PLN netto
zgłoszenie od 04.09.2019 r. 1 970 PLN netto

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiad, poczęstunek podczas przerw

Łukasz Cichy

Dr Łukasz Cichy jest ekspertem GRC (Governance Risk Compliance) w zespole Ryzyka regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.
W kancelarii doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.
Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.
Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia