Praktyczne zastosowanie prawa pracy w roku 2020 w świetle wystąpienia COVID-19 powodujących zmiany dla pracodawców i pracowników

14 lip 2020 - 14 lip 2020

siedziba Biura SYSTEM Sp. J.
ul. Faradaya 53 lok. 44,

12 sie 2020 - 12 sie 2020

1 wyświetleń

Cel szkolenia


Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:


  • Kodeksu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w maju 2019 r.

 • zmian w Kodeksie postępowania cywilnego odnoszących się do uprawnień pracownika

 • zasiłków oraz orzecznictwa ZUS

 • zmian w Ustawie o związkach zawodowych


Program szkolenia 1. Kodeks pracy:

  • Zmiany wprowadzone w maju 2019 r., których celem jest wzmocnienie uprawnień pracowniczych oraz wzmocnienie ochrony pracowników:

   • stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację

   • objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz ojcowskiego

   • umowa na czas określony a ochrona przedemerytalna (realizacja wyroku TK. z 11.12.2018 r.)

   • uprawnienia pracownika w przypadku mobbingu, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy

   • zmiana wzoru świadectwa pracy – rozporządzenie MRPiPS, obwieszczenie z 04.05.2019 r.

   • świadectwo pracy, zaostrzenie regulacji kodeksowej dot. odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie świadectwa pracy oraz zwiększenie uprawnień pracownika do roszczeń z tego tytułu

   • dostosowanie przepisów o roszczeniach pracownika z tytułu stosunku pracy do orzecznictwa sądowego  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, której nie zalicza się do akt osobowych

  • Ewidencja czasu pracy

  • Zmiany przepisów prawa pracy dostosowane do RODO, w tym dane wymagane od kandydata do pracy, pracownika, dane przetwarzane za zgodą kandydata i pracownika, zmiany dot. badań lekarskich profilaktycznych, zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 2. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dot. uprawnień pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy:

  • dodanie regulacji proceduralnych pracodawcy do wydania świadectwa pracy

  • wprowadzenie przepisów przy egzekucji świadczeń niepieniężnych z zakresu prawa pracy 3. ZUS – zasiłki:

  • Obowiązki pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, w tym:

   • okresy podlegające kontroli

   • upoważnienia do kontroli i miejsce przeprowadzania kontroli

   • okoliczności pozbawiania prawa do zasiłku

   • kontrole systemowe ZUS osób przebywających na zwolnieniach lekarskich  • Premie, nagrody a podstawa obliczenia zasiłku chorobowego 4. Związki zawodowe – zmiany w Ustawie o związkach zawodowych, w tym między innymi zakaz monitorowania pomieszczeń związków zawodowych

 5. Zapytania i wnioski słuchaczy dotyczące zagadnień prawa pracy

Magdalena Baryń

Seminaria, Warsztaty

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp. J.

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

https://www.biuro-system.com

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia