Podstawy Zarządzania Projektami

4 wyświetleń

 

Adresaci:


 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji

 • Kierownicy projektów

 • Członkowie zespołów projektowych


  Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych metod zarządzania projektami i ich zastosowania w praktyce.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Wiedział, czym jest projekt i na czym polega jego specyfika

 • Potrafił unikać oraz zidentyfikować błędy popełnione w czasie realizacji projektu

 • Znał zasady tworzenia zespołu projektowego oraz wiedział, jak motywować jego członków

 • Rozumiał rolę oraz znaczenie analizy otoczenia i oczekiwań interesariuszy w definiowaniu zakresu projektu

 • Posiadał umiejętność precyzyjnego definiowania głównych i cząstkowych celów projektu

 • Umiał zorganizować i zrealizować projektów w różnych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa

 • Rozumiał potrzebę oraz zasady budowy struktury podziału prac

 • Wiedział, jak zastosować diagram sieciowy w zarządzaniu projektem

 • Potrafił wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie

 • Umiał prawidłowo zbudować harmonogram realizacji projektu

 • Precyzyjnie definiował zasoby osobowe, materiałowe, sprzętowe i finansowe konieczne do realizacji projektu

 • Znał zasady budowania budżetu projektu

 • Wiedział, jak monitorować przebieg realizacji projektu

 • Posiadał niezbędną wiedzę do identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach

 • Rozumiał potrzebę i znał metody poszerzania wiedzy nt. zarządzania projektami

  • Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów łączących różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBE’a.


Cena szkolenia wynosi 1950 zł + VAT
Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o.
Alior Bank. Oddział w Krakowie

49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób
Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu
materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
imienny certyfikat
lunch
przerwy kawowe
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)

Ewa Bednarczyk

Ewa Bednarczyk

Seminaria, Warsztaty

pm2pm sp. z o.o.

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Zarządzanie

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia