Podstawy Zarządzania Projektami

2 wyświetleń

Każdy z nas, praktycznie codziennie poprzez konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów, ma styczność z realizacją projektów. Coraz bardziej doceniana staje się więc umiejętność efektywnego zarządzania przedsięwzięciami tak, aby możliwie najkorzystniej gospodarować dostępnymi zasobami ludzkimi oraz finansowymi i nie przekraczając wyznaczonych ram czasowych. W trakcie szkolenia przekazujemy sposoby oraz metody zwiększające skuteczność realizowanych projektów. Uczymy, jak sprawić, by postawione naprawdę wysoko cele stały się łatwiejsze do osiągnięcia.


  Celem szkolenia jest poznanie podstawowym metod zarządzania projektami oraz ich praktycznego zastosowania.

Adresaci:


 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji

 • Kierownicy projektów

 • Członkowie zespołów projektowych


  Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych warsztatów łączących różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBE’a.


Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Wiedział, czym jest projekt i na czym polega jego specyfika

 • Potrafił unikać oraz zidentyfikować błędy popełnione w czasie realizacji projektu

 • Znał zasady tworzenia zespołu projektowego oraz wiedział, jak motywować jego członków

 • Rozumiał rolę oraz znaczenie analizy otoczenia i oczekiwań interesariuszy w definiowaniu zakresu projektu

 • Posiadał umiejętność precyzyjnego definiowania głównych i cząstkowych celów projektu

 • Umiał zorganizować i zrealizować projektów w różnych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa

 • Rozumiał potrzebę oraz zasady budowy struktury podziału prac

 • Wiedział, jak zastosować diagram sieciowy w zarządzaniu projektem

 • Potrafił wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie

 • Umiał prawidłowo zbudować harmonogram realizacji projektu

 • Precyzyjnie definiował zasoby osobowe, materiałowe, sprzętowe i finansowe konieczne do realizacji projektu

 • Znał zasady budowania budżetu projektu

 • Wiedział, jak monitorować przebieg realizacji projektu

 • Posiadał niezbędną wiedzę do identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach

 • Rozumiał potrzebę i znał metody poszerzania wiedzy nt. zarządzania projektami


Termin: od: 15.10.2018 do: 17.10.2018


Cena szkolenia wynosi 1750 zł + VAT
Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o.
Alior Bank. Oddział w Krakowie

49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób

Dorota Budzińska-Wiska

Ewa Bednarczyk

Ewa Bednarczyk

Seminaria, Warsztaty

pm2pm sp. z o.o.

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Zarządzanie

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia