Podstawy podejścia do zarządzania projektami według PMBOK® Guide, 6th edition

3 wyświetleń

 


Celem głównym szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami niezbędną do przystąpienia do egzaminu PMP® w systemie certyfikacji Project Management Institute (PMI®) , w szczególności: • Dokładniejszego poznania technik i metod zarządzania projektami objętych standardem

 • Wyjaśnienia struktury egzaminu certyfikującego

 • Usystematyzowania wiedzy przed podejściem do egzaminu.


35 godzinne warsztaty prowadzone są w języku angielskim


Adresaci:


 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca już doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami

 • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych

 • Osób, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie zarządzania projektami i przygotować się do certyfikacji PMP®Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • Znał odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z prowadzeniem projektów w swoim zespole

 • Posiadał uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMBoK® Guide, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych

 • Potrafił zastosować poznane narzędzia i techniki w praktyce, jak na przykład szacować pracochłonność projektu, planować działania, budżetować, monitorować projekt przy wykorzystaniu metody wartości wypracowanej, zarządzać jakością i ryzykiem

 • Umiał reagować wobec zmieniających się warunków otoczenia i funkcjonować wśrodowisku z organiczeniami organizacyjnymi i zasobowymi

 • Wiedział jak zarządzać kluczowymi interesariuszami projektu, jak efektywnie budować, oraz motywować zespół projektowy i jak nim zarządzać

 • Miał możliwość lepszego poznania wszystkich obszarów wiedzy zawartych w PMBOK® Guide, 6 edition przykładowych pytań egzaminacyjnych oraz wymiany doświadczeń z trenerem praktykiem

 • Przygotowany do podejścia do egzaminu certyfikacyjnego PMP®
ProgramKontekst projektu  • Certyfikacje PMI (wymagania, proces certyfikacji, utrzymanie certyfikatów)

 • Definicje projektu, portfela i programu

 • Wpływ struktur organizacyjnych na projekt

 • Interakcje pomiędzy portfelem, programem a projektem

 • Identyfikacja czynników środowiskowych projektu oraz ich wpływu na planowanie i realizację

 • Cykl życia projektu (konsekwencje różnych konfiguracji faz projektu (jedna faza, sekwencyjne, równoległe),powody i konsekwencje różnych podejść do planowania (przewidywalne, iteracyjne, adaptatywne/zwinne)

 • Ograniczenia poza „żelaznym trójkątem”

 • Cykl Deminga (PDCA)

 • Procesy w projekcie (grupy procesów, rola na poszczególnych etapach projektu, ciągłe doskonalenie procesów zarządzania projektem)


 


Procesy integracji  • Inicjacja projektu (uzasadnienie biznesowe, relacja pomiędzy PM’em a sponsorem, rola karty projektu)

 • Budowanie planu zarządzania projektem (rola planów zarządzania, kluczowe plany bazowe, inne dokumenty (np. rejestry))

 • Zintegrowane zarządzanie zmianami (budowa i rola ciał zarządzających zmianami, procesy zarządzania zmianami)w praktyce

 • Zarządzanie konfiguracją w praktyce

 • Powiązania pomiędzy procesami planowania, realizacji, monitorowania i zarządzaniem zmianą

 • Zamykanie projektu krok po kroku


 


Interesariusze projektu  • Identyfikacja interesariuszy

 • Różne podejścia do analizy interesariuszy

 • Planowanie strategii wobec interesariuszy

 • Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy w praktyce (w tym kluczowe kompetencje po stronie PM’a)


 


Zarządzanie zakresem  • Różnice pomiędzy wymaganiami a zakresem

 • Techniki zbierania i śledzenia wymagań

 • Różne podejścia do planowania zakresu (sztywny zakres, rolling-wave planning, podejście zwinne)

 • Podstawy tworzenia WBS

 • Przeznaczenie i powiązania pomiędzy WBS, diagramem sieciowym i wykresem Gantt’a

 • Odbiór produktów cząstkowych projektu

 • Monitorowanie zakresu i potencjalne problemy (scope creep, gold plating)


 


Zarządzanie harmonogramem  • Różnice pomiędzy pakietami prac a zadaniami i ich praktyczne konsekwencje

 • Pracochłonność vs. czas trwania

 • Techniki szacowania czasu trwania zadań

 • Rola diagramu sieciowego w planowaniu

 • Harmonogramowanie (ścieżka krytyczna, wprowadzenie do łańcucha krytycznego, harmonogramowanie w podejściu zwinnym)

 • Techniki optymalizacji harmonogramu i ryzyka z nimi związane

 • Podejścia do monitorowania harmonogramu


 


Zarządzanie zasobami  • Struktura podziału zasobów (RBS) i jej rola w planowaniu

 • Techniki szacowania zasobów

 • Procesy zarządzania zespołem w praktyce

 • Planowanie zarządzania zespołem

 • Typowe błędy w ocenie kompetencji i rekrutacji

 • Fazy rozwoju zespołu – model Tuckman’a

 • Źródła władzy w zespole i związane z nimi ryzyka

 • Podejścia do konfliktów i ich skuteczność

 • Motywacja w zespole projektowym (Maslow, Herzberg, McClelland)


 


Zarządzanie kosztami  • Podstawy estymacji kosztów

 • Poziomy szacowania na różnych etapach projektu

 • Proces budżetowania projektu

 • Finansowanie projektu – koordynacja wpływów z wydatkami

 • Rezerwy budżetowe – rodzaje i rola

 • Monitorowanie projektu przy pomocy metody Earned Value: podstawy metody, podstawowe wskaźniki (SPI, SV, CPI, CV, EAC, VAC, TCPI) i ich interpretacja


 


Ryzyko w projekcie  • Apetyt i tolerancja na ryzyko

 • Ryzyko a niepewność

 • Cykl zarządzania ryzykiem

 • Rola struktury podziału ryzyk (RBS)

 • Narzędzia identyfikacji

 • Analiza jakościowa i ilościowa

 • Metajęzyk ryzyka i jego wpływ na możliwe momenty wpływu na ryzyko

 • Odpowiedzi na zagrożenia

 • Ryzyka wtórne i rezydualne

 • Praktyczne podejście do zarządzania szansami

 • Komunikacja ryzyka

 • Powiązania procesów zarządzania ryzykiem z pozostałą częścią planów


 


Zamówienia w projekcie  • Procesy i kluczowe dokumenty związane z zamówieniami

 • Rodzaje kontraktów i związane z nimi ryzyka dla poszczególnych stron


 


Jakość w projekcie  • Jakość a klasa – różnice i ich konsekwencje w projekcie

 • Dokładność a precyzja – typowe błędy i ich konsekwencje

 • Filozofia zarządzania jakością – kluczowe zasady

 • Koszty jakości

 • Pułapki i konsekwencje podejścia opartego na testach

 • Kontrola a zapewnienie jakości

 • Podstawowe narzędzia zarządzania jakością

 • Ciągłe doskonalenie procesów zarządzania (pogłębienie w stosunku do pierwszego dnia)


 


Komunikacja w projekcie  • Struktura procesu komunikacji i ryzyka w poszczególnych jej elementach

 • Plan zarządzania komunikacją – rola i przykładowa struktura

 • Raportowanie w projekcie – podsumowanie procesu i praktyczne wskazówki


 


Podsumowanie  • Procesy ”z lotu ptaka”

 • Kluczowe przepływy (planowanie, cykl życia produktów, monitoring i raportowanie)

 • Podejścia do rozwoju kompetencji PM


 


  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej.


Cena szkolenia wynosi 4200 zł + VAT
Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp.z o.o.
Alior Bank. Oddział w Krakowie

49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
Grupa szkoleniowa liczy około 12 osób

Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu
materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD)
zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
lunch
przerwy kawowe
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych pm2pm (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z dnia 29.10.1997 r. o Ochronie danych osobowych)
Uczestnik ma prawo zgłosić uwagi dot. realizowanego szkolenia na adres biuro@pm2pm.pl

Grzegorz Szałajko

Seminaria, Warsztaty

pm2pm sp. z o.o.

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Zarządzanie

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia