Pełnomocnictwa

1 wyświetleń

Pełnomocnictwa - jak tworzyć bezpieczny system pełnomocnictw w spółce, organizować dokumenty, nadawać i nadzorować uprawnienia?


Pełnomocnik spółki to zbyt wąskie określenie, by opisać uprawnienia i odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobie reprezentującej interesy spółki. Możliwości wykorzystywania szeregu rodzaju pełnomocnictw na różnych szczeblach firmy, czy to w czynnościach zwykłych, handlowych, procesowych, czy administracyjnych, nie tylko mogą generować większe ryzyko błędów, czy przekraczania uprawnień, ale przy ugruntowanej wiedzy i świadomym zarządzaniu nimi stają się narzędziem optymalizującym funkcjonowanie firmy w otoczeniu biznesowym. Sprawny system pełnomocnictw, zgodny z przepisami prawa, zapewnia zwiększone bezpieczeństwo finansowe firmy, mniejsze ryzyko zawierania kontraktów handlowych, mniejszą liczbę błędów w treści pełnomocnictw, lepsze wykorzystanie narzędzia, jakim jest pełnomocnictwo w praktyce i funkcjonowaniu firm. Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Pełnomocnictwa", którego tematyka, metodologia, analizy przypadków, liczba ćwiczeń i czas trwania  zostały tak dobrane, aby zagwarantować Państwu zdobycie umiejętności zarządzania pełnomocnictwami w firmie.


W programie szkolenia dla pełnomocników:

- PEŁNOMOCNICTWA - SYSTEM TWORZENIA

Omówimy,  jakie są metody i  sposoby tworzenia efektywnych systemów pełnomocnictw, bezpiecznych dla spółki.


- UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE, OBOWIĄZKI 
Dowiesz się, jakie są oczywiste i nieoczywiste  obowiązki, uprawnienia i kompetencje pełnomocników i prokurentów.


- CASE STUDIES 
Omówimy case study dotyczące nadawania uprawnień, odpowiedzialności i ochrony interesów spółki.


- PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
Dowiesz  się, jak radzić sobie w szczególnych przypadkach takich jak: przekraczanie uprawnień,  działanie prokury w kontaktach międzynarodowych, naruszenia bezpieczeństwa spółki.


- KONTRAKTY POLSKIE I ZAGRANICZNE
Dowiesz się, jaka jest praktyka zawierania kontraktów w Polsce i zagranicą przy uwzględnieniu udziału pełnomocników.


PROGRAM:PROGRAM:


09.00-09.30 Rejestracja oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie zajęć


REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE PEŁNOMOCNICTW • Kodeks cywilny podstawowym źródłem w zakresie uregulowania instytucji pełnomocnika.

 • Wewnętrzne regulacje w firmie dot. zasad udzielania / odwoływania pełnomocnictw.

 • Case study: procedura wewnętrzna dotycząca udzielania/odwoływania pełnomocnictw – czy potrzebna, czy pomocna a może to zbędny dokument?

 • Treść regulacji wewnętrznej  - co powinna zawierać procedura aby skutecznie mogła być wykorzystana w firmie?

 • Czy warto stworzyć wzory pełnomocnictw funkcjonujących w przedsiębiorstwie?


PO CO FIRMIE PEŁNOMOCNIK? • Kiedy firma powinna skorzystać z instytucji pełnomocnika?

 • Czym jest pełnomocnictwo? Różnice w formach działania w imieniu i na rzecz spółek – członkowie zarządu, pracownicy, pełnomocnicy.

 • Czy pełnomocnik to zawód – świadczenie usług czy funkcja w firmie?

 • Case study: pełnomocnik chce wynagrodzenia, czy należy wynagradzać pracownika za dodatkową funkcję? 

 • Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem.

 • Definicja czynności prawnej a czynności faktycznej – do których czynności konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa?

 • Rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwa ogólne, rodzajowe czy szczególne. Jak prawidłowo wybrać rodzaj?


SKUTECZNE UDZIELENIE I ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA • Prawidłowa reprezentacja spółek kluczowa dla ważności dokumentu.

 • Case study: dane Zarządu w KRS są niezgodne ze stanem faktycznym (odwołanie poszczególnych członków) – czy ma to wpływ i ewentualnie jaki na ważność udzielonego pełnomocnictwa?

 • Udzielanie pełnomocnictw. Kto może skutecznie udzielić pełnomocnictwa w firmie?

 • Forma pełnomocnictwa – kiedy jest ważne, czy zawsze musi być na piśmie?

 • Reprezentacja firmy w zakresie obowiązków na stanowisku. Czy to wystarczy, aby móc np. złożyć wiążącą ofertę klientowi spółki?

 • Czy pełnomocnictwo udzielone ustnie jest ważne? Jak udowodnić treść ustnego pełnomocnictwa?

 • Case study: Jakie akty staranności firma powinna podjąć, aby z właściwymi osobami ze strony kontrahenta mogła zawrzeć umowę?

 • Case study: Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do zawarcia w imieniu spółki umowy sprzedaży towarów/ usług dla dyrektora Finansowego? Czy i jaką ponosi on odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy w imieniu firmy?

 • Case study: Czy można skutecznie ograniczyć prokurenta do zawierania w imieniu firmy jedynie umów na kwotę nie przekraczającą 100.000 Euro?

 • Skuteczne odwołanie pełnomocnictwa  udzielonego w formie aktu notarialnego.

 • Case study: Śmierć mocodawcy podczas postępowania cywilnego: obowiązki pełnomocnika, losy postępowania

 • Case study: Pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego. Czy taka forma jest wymagana do jego skutecznego odwołania?

 • Case study: Odwołanie pełnomocnictwa poprzez utrwalenie oświadczenia o odwołaniu na poczcie głosowej w telefonie – orzecznictwo sądów, praktyka, ryzyka.


OGRANICZENIA PEŁNOMOCNIKA W DZIAŁANIU • Ograniczenia co do zakresu

 • Ograniczenia kwotowe

 • Ograniczenia czasowe


SZCZEGÓLNE RODZAJE PEŁNOMOCNICTW • Prokura  - jakie są różnice? Kompetencje prokurenta a pełnomocnika. Ich obowiązki oraz odpowiedzialność.

 • Czase study: problemy z prokurą łączną niewłaściwą „mieszaną” - stanowisko Sądu Najwyższego, praktyka w innych firmach, rekomendacja.

 • Członek Zarządu pełnomocnikiem spółki. Czy to rozwiązanie warte jest wdrożenia w firmie?

 • Case study: czy prokurent może być pełnomocnikiem do zawierania umów z członkami zarządu? Sprzeczne stanowiska sądów w tym zakresie.

 • Pełnomocnictwo udzielone na czas nieokreślony – czy warto ponosić ryzyko?

 • Falsus procurator - skutki działania rzekomego pełnomocnika dla spółki


TREŚĆ PEŁNOMOCNICTWA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO FIRMY – WARSZTATY I PRACA NAD DOKUMENTEM • Gdy w obiegu jest kilka egzemplarzy takiego samego pełnomocnictwa – na co zwracać uwagę? – konieczne zapisy w treści pełnomocnictwa.


PROWADZENIE REJESTRU PEŁNOMOCNICTW – OBOWIĄZEK CZY MOŻLIWOŚĆ • Zakres i forma rejestru prowadzonego w firmie.

 • Po co nam ten rejestr?


ZAKOŃCZENIE PEŁNOMOCNICTWA / PROKURY • Wygaśnięcie pełnomocnictwa – czy zawsze należy wpisać ważność pełnomocnictwa  datą kalendarzową?

 • Case study: udzielenie pełnomocnictwa na czas trwania stosunku pracy – rekomendacja w zakresie zastosowania takiej formy. Co gdy taki pracownik / pełnomocnik jest  w okresie wypowiedzenia? rozwiązanie stosunku pracy  a wpływ na udzielone pełnomocnictwo – analiza przypadków praktycznych.

 • Niebezpieczne zapisy art. 105 k.c. – jak uniknąć wpadki?

 • Odwołanie pełnomocnictwa / prokury – skuteczna forma.

 • Jak powiadomić kontrahentów o odwołaniu pełnomocnictwa / prokury?

 • Rezygnacja pełnomocnika / prokurenta – kiedy jest skuteczna?


ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA OSÓB PODPISUJĄCYCH KONTRAKTY (CZŁONKOWIE ZARZĄDU FIRMY, PEŁNOMOCNICY, PROKURENCI) • Case study: pełnomocnik jednocześnie pracownikiem spółki – jakie konsekwencje można przewidzieć, gdy dokona czynności prawnej na szkodę spółki?


16.30 Zakończenie szkolenia


CENA:
zgłoszenie do 12.09.2018 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 13.09.2018 - 1 270 PLN + 23% VAT

Cena szkolenia zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiad, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu

Anna Adamczyk

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia