Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

17 cze 2020 - 18 cze 2020

MsMermaid
Wioślarska 8,

1 wyświetleńZARZĄDZANIE, PRODUKCJA


Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny normują funkcjonowanie spółki oraz relacje gospodarcze.


Znajomość przepisów regulujących pracę organów spółki, ich wzajemnych relacji, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej oraz udziałowców / akcjonariuszy, a także zasad prowadzenia dokumentacji ustrojowej i rejestrowej stanowi kluczową wiedzę, dzięki której można zabezpieczyć interesy spółki.


 
Korzyści:


Przyjdź na dwudniowe kompendium wiedzy zawartej w KSH i KC • Dowiedz się, jakie są kluczowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego dla funkcjonowania przedsiębiorstw

 • Poznaj ostatnie zmiany w KSH i KC

 • Naucz się interpretować poszczególne artykuły KSH i KC oraz jak z nich korzystać w codziennej praktyce

 • Poznaj praktyczne rozwiązania prawne wspierające funkcjonowanie spółki

 • Naucz się zabezpieczać interesy spółki i jej kluczowych organów

 • Poznaj dobre praktyki Zarządu i Rady Nadzorczej, jak zbudowana jest struktura organizacyjna i jak rozkładają się kompetencje organów

 • Poznaj obowiązki spoczywające na władzach spółki

 • Naucz się spełniać obowiązki informacyjne spółki

 • Poznaj przepisy regulujące prawa akcjonariuszy/wspólników oraz organizację WZA/ZW

 • Dowiedz się jakie są formy i skutki dokonywania czynności prawnych w spółce i w relacjach gospodarczych

 • Naucz się dobierać rodzaj umowy do celu, poznaj odpowiedzialność za zobowiązania i postanowienia kontraktowe

 • Dowiedz się w jaki sposób udzielać pełnomocnictw

 • Naucz się zabezpieczać warunki realizacji umów i dochodzić ewentualnych roszczeńUczestnicy


Do udziału w szkoleniu zapraszamy: •      Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

 •      Kierowników Biura Zarządu

 •      Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej

 •      Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

 •      Osoby wspierające prawne działania organów spółek

 •      Wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC
 

Program:


DZIEŃ 1 / 17 CZERWCA 2020


9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Działalność spółek kapitałowych według reguł prawnych • zasady funkcjonowania spółek w Kodeksie Spółek Handlowych

 • analiza skutecznych rozwiązań na polskim rynku gospodarczym

 • nowelizacje KSH – 2019 i 2020 r.


Praktyka dokumentacyjna w spółkach kapitałowych dyktowana regułami KSH • dokumenty ustrojowe i organizacyjne

 • treść Aktu Założycielskiego  – wprowadzanie zmian

 • umowa, statut spółki – wprowadzeni zmian

 • regulacje dotyczące zarządzania spółką zależną

 • dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej

 • regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?

 • regulamin Rady Nadzorczej w praktyce


Struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej • organy „właścicielskie” i „menedżerskie”

 • zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki

 • relacje Zarząd – Rada Nadzorcza oraz Zarząd – Zgromadzenie Wspólników/WZA?

 • zależności pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA

 • czym jest nadzór indywidualny?

 • relacje pomiędzy organami spółki a pracownikami wg. KSH


Na czym polegają dobre praktyki zarządu? • organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?

 • decyzje Zarządu

 • zatrudnianie i wynagradzanie członków Zarządu

 • odpowiedzialność członków Zarządu


W jaki sposób organizowania jest reprezentacja spółki? • zasady reprezentacji

 • kto może reprezentować spółkę

 • skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki

 • zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania


Pełnomocnictwa i prokura • formy udzielania pełnomocnictwa i prokury

 • ważność jest pełnomocnictwa i prokury

 • praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa


Jakie są dobre praktyki w działaniu Rady Nadzorczej? • miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według KSH

 • skład Rady Nadzorczej

 • zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

 • posiedzenia Rady Nadzorczej


Narzędzia nadzoru i kontroli Rady Nadzorczej na pracami Zarządu • nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania

 • nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania

 • kompetencje szczególne organu nadzoru

 • odpowiedzialność członków organu nadzoru


Obowiązek oceny sprawozdań finansowych • Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu

 • Analiza sprawozdań finansowych

 • Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego

 • Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje

 • Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań


Spółka a Krajowy Rejestr Sądowy • od 1. marca 2020 – system teleinformatyczny do prowadzenia Rejestru

 • zasady składnia wniosków do KRS

 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych

 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej

 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym

 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych


Kapitał zakładowy spółek • źródła tworzenia kapitału; rzeczywisty majątek spółki

 • stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału

 • odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego. Na czym polega dokapitalizowanie spółki?

 • wkład niepieniężny wniesiony do spółki


16.30 Zakończenie 1. dnia szkolenia


DZIEŃ 2 / 18 CZERWCA 2020


9.00 Rozpoczęcie szkolenia


Obowiązek informacyjny spółki – prawne regulacje • prawo do informacji w spółce akcyjnej

 • prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 • zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych

 • zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek i sankcje w przypadku uchybień


Akcjonariusze i akcje spółki – regulacje KSH • kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?

 • rejestrze akcjonariuszy

 • rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy

 • umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

 • dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy

 • jawność rejestru

 • świadectwo rejestrowe


Funkcjonowanie zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy • zasady zwoływania zgromadzeń; na czym polega zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne?

 • ogłoszenie zgromadzenia – zasady obligatoryjne

 • przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA

 • regulamin walnego zgromadzenia

 • zasady podejmowania uchwał; zaskarżanie uchwał


Spółka komandytowa i spółka zo.o. komandytowa    • kiedy warto założyć spółkę komandytową?

 • umowa spółki komandytowej

 • wkłady, suma komandytowa

 • odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza

 • reprezentacja spółki komandytowej

 • stosunki wewnętrzne spółki sp. z o.o. sp.k w praktyce


Dokonywanie czynności prawnych oraz ich forma w praktyce spółek • dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki

 • klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli

 • formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna

 • skutki niedochowania formy


Zawieranie kontraktów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego • oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych

 • najważniejsze nowelizacje w zakresie umów cywilnoprawnych (m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.)

 • prawidłowa komparycja umowy

 • wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie


Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych • jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?

 • nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania

 • nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach

 • było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!


Zabezpieczanie umów • sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne

 • gwarancja i rękojmia w umowach handlowych


15.30 Zakończenie szkolenia
 

Metody:


Szkolenie prowadzone w formie wykładów połączonych z analizą przepisów prawnych, zmian w ustawach, ich wpływu na codzienne funkcjonowanie spółek oraz relacje na rynku gospodarczym. Analiza przykładów i orzeczeń pozwoli na zdobycie nie tylko najświeższej wiedzy o  bezpiecznym prowadzeniu spraw spółki, ale obrazować będzie problemy na jakie można napotkać i skuteczne rozwiązania, jakie warto stosować.


 


 


CENA:
Zgłoszenie do 26/05/2020: 1670 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie do 27/05/2020: 1970 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Cena nie zawiera:
cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Romana Pietruk

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia