Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

3 wyświetleń

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny normują funkcjonowanie spółek oraz wzajemne relacjegospodarcze. Znajomość przepisów odnoszących się do: funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej, dokumentacji korporacyjnej, akcjonariuszy, kapitału zakładowego, dokumentacji ustrojowej i rejestrowej, czynności prawnych, zawierania kontraktów, stanowi kluczowe obszary wiedzy, dzięki której można zabezpieczyć interesy spółki i przyspieszyć procesy w funkcjonowaniu spółki. 
Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, które stanowi kompendium wiedzy zawartej w KSH i KC, z uwzględnieniem nowelizacji.


Podczas szkolenia dowiesz się: • Jakie są kluczowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych i Kodeksu Cywilnego dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw?

 • Jak zmieniły się przepisy KSH i KC?

 • Jak interpretować poszczególne artykuły KSH i KC i jak z nich korzystać w codziennej praktyce?

 • Jakie są praktyczne rozwiązania, które wspierają funkcjonowanie spółki zgodnie z prawem?

 • W jaki sposób zabezpieczyć interesy spółki i najwyższych organów spółki?

 • Na czym polegają dobre praktyki Zarządu i Rady Nadzorczej? Jak zbudowana jest struktura organizacyjna i jak rozkładają się kompetencje organów?

 • Jakie obowiązki spoczywają na władzach spółki?

 • Jakie są obowiązki informacyjne spółki?

 • Jak przepisy regulują prawa akcjonariuszy/wspólników oraz organizacje WZA/ZW?

 • Jakie są formy i jakie skutki dokonywania czynności prawnych w spółce i w relacjach gospodarczych?

 • Jakie rodzaje umów stosować, w jaki sposób i jaka jest odpowiedzialność za zobowiązania i postanowienia kontraktowe?

 • W jaki sposób udzielać pełnomocnictw?

 • Jak zabezpieczać warunki realizacji umów i dochodzić ewentualnych roszczeń?


PROGRAM:


 Dzień I 


 


DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH  • Jakie zasady funkcjonowania spółek wyznacza Kodeks Spółek Handlowych?

 • Jakie rozwiązania są stosowane w działalności przedsiębiorstw – analiza skutecznych rozwiązań na polskim rynku gospodarczym 


 


JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ?  • Organy ”właścicielskie” i „menedżerskie”

 • Jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?

 • Jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?

 • Jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA

 • Czym jest nadzór indywidualny?

 • Jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami? 


 


  NA CZYM POLEGAJĄ SĄ DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU? • Organizacja i kompetencje Zarządu według KSH

 • Jakie są zasady działania Zarządu?

 • Jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?

 • Regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność

 • Jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?

 • Na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?


 


  W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWANIA JEST REPREZENTACJA SPÓŁKI? • Jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?

 • Kto może reprezentować spółkę?

 • Skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki

 • Zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania


 


 JAKIE SĄ DOBRE PRAKTYKI W DZIAŁANIU RADY NADZORCZEJ? • Miejsce i rola Rady Nadzorczej w systemie organów spółki według KSH

 • Skład Rady Nadzorczej

 • Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

 • Regulamin Rady Nadzorczej


 


 NOWELIZACJE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM  • Cel i zakres wprowadzonych zmian 

 • Wpływ zmian na funkcjonowanie spółki kapitałowej 


 


NARZĘDZIA NADZORU I KONTROLI RADY NADZORCZEJ NA PRACAMI ZARZĄDU  • Nadzór dokumentacyjny – zakres i sposób wykonywania

 • Nadzór bieżący – zakres i sposób wykonywania

 • Kompetencje szczególne organu nadzoru

 • Odpowiedzialność członków organu nadzoru


 


 OBOWIĄZEK OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHM • Oceny dorocznych sprawozdań Zarządu

 • Analiza sprawozdań finansowych

 • Terminarz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego 

 • Odmowa podpisania sprawozdania finansowego i jej konsekwencje 

 • Obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań 


 


SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY • Obowiązek ujawniania danych w KRS

 • Zasady składania dokumentów do sądu

 • Rodzaje i skutki wpisów

 • Zasady rządzące rejestrem

 • Uzyskiwanie danych z KRS


 


PRAKTYKA DOKUMENTACYJNA W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH DYKTOWANA REGUŁAMI KSH  • Dokumenty ustrojowe i organizacyjne

 • Treść Aktu Założycielskiego  - wprowadzanie zmian

 • Umowa, status spółki – wprowadzeni zmian

 • Jakie są regulacje dotyczące zarządzania spółką zależną?

 • Dokumentacja korporacyjna dotycząca pracy Zarządu i Rady Nadzorczej


 


 KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁEK  • Źródła tworzenia kapitału; rzeczywisty majątek spółki

 • Stałość i zmienność kapitału; przekształcenia kapitału

 • Odpowiedzialność cywilna i karna w zakresie wnoszenia kapitału zakładowego. 

 • Na czym polega dokapitalizowanie spółki?

 • Wkład niepieniężny wniesiony do spółki


Dzień II  


 


 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY SPÓŁKI – PRAWNE REGULACJE • Prawo do informacji w spółce akcyjnej

 • Prawo do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Zasady dotyczące oznaczania pism spółek kapitałowych obowiązujące od 01.01.2007 r. i sankcje w przypadku uchybienia im

 • Zasady dotyczące informacji zamieszczanych na stronach www spółek kapitałowych obowiązujące od 01.01.2007r. i sankcje w przypadku uchybień


 


AKCJONARIUSZE I AKCJE SPÓŁKI – REGULACJE KSH • Kim są i jakie mają prawa akcjonariusze spółki?

 • Świadczenia akcjonariuszy

 • Przenoszenie akcji – prawa i obowiązki

 • Wykup akcji

 • Prowadzenie księgi akcyjnej zgodnie z przepisami KSH


 


FUNKCJONOWANIE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW/WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  • Zasady zwoływania zgromadzeń; Na czym polega zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne?

 • Ogłoszenie zgromadzenia – zasady obligatoryjne

 • Przygotowanie i przebieg zgromadzenia wspólników/WZA

 • Regulamin Walnego Zgromadzenia

 • Zasady podejmowania uchwał; zaskarżanie uchwał


 


DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ ICH FORMA W PRAKTYCE SPÓŁEK  • Dokonywanie czynności prawnych oraz ich skutki

 • Klasyfikacja i zastosowanie czynności prawnych, m.in. wymagających i niewymagających oświadczenia woli

 • Formy czynności prawnych i ustalanie tej formy: oświadczenie woli, formy wymagające poświadczeń urzędowych, notarialnych, postać elektroniczna

 • Skutki niedochowania formy


 


ZAWIERANIE KONTRAKTÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI KODEKSU CYWILNEGO • Oferta i ofertowanie w transakcjach handlowych

 • Prawidłowa reprezentacja stron umowy i odpowiedzialność

 • Prawidłowy opis umowy

 • Wybrane rodzaje umów według KC, zastosowanie i uregulowanie

 • Obowiązki i uprawnienia stron, a łamanie przepisów i zawartej umowy


 


PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH • W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?

 • Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?

 • Praca z dokumentem – ocena pełnomocnictwa


ZABEZPIECZANIE UMÓW • Sposoby zabezpieczania umów zgodnie z KC, zabezpieczenia osobiste, rzeczowe i szczególne

 • Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych


 


ZOBOWIĄZANIA UMOWNE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZGODNIE Z PRZEPISAMI • Należyte wykonanie umowy, a nie dopełnienie zobowiązań umownych

 • Prawidłowe rozwiązanie umowy, kiedy zostaje uznana za rozwiązaną?

 • W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń?; konstrukcja roszczenia


 


METODY:Szkolenie prowadzone w formie wykładów połączonych z analizą przepisów prawnych, zmian w ustawach, ich wpływu na codzienne funkcjonowanie spółek oraz relacje na rynku gospodarczym. Analiza przykładów i orzeczeń pozwoli na zdobycie nie tylko najświeższej wiedzy o bezpiecznym prowadzeniu spraw spółki, ale obrazować będzie problemy na jakie można napotkać i skuteczne rozwiązania, jakie warto stosować.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy:  • Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Kierowników Biura Zarządu

 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Osoby wspierające prawne działania organów spółek

 • Wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC


 zgłoszenie do 12.02.2018 - 1470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 13.02.2018 - 1 770 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu
Miejsce szkolenia:

WIoletta Kozłowska

Romana Pietruk


Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia