Dokumentacja Biura Zarządu od A do Z

2 wyświetleń

Program:


DZIEŃ I – Regulaminy, zgromadzenia, uchwały, protokołowanie


Ekspert: mec. Anna Adamczyk


 


9.00 - 9.30 rejestracja uczestników
9.30 
rozpoczęcie zajęć


 


REGULAMINY ORGANIZACYJNE I REGULAMIN ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ  • Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w tworzeniu regulaminów  organizacyjnych spółki

 • Jakie elementy opisujące działanie wewnętrzne spółki powinien zawierać regulamin?

 • Wprowadzanie zmian do regulaminów spółki

 • Przygotowanie i uchwalanie regulaminów zarządu i rady nadzorczej – jakie zapisy warto wprowadzać, aby usprawnić/przyspieszyć pracę?

 • W jaki sposób zatwierdzana jest treść i zmiany w regulaminach?


 


REGULAMIN I STATUT WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY/ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW • Regulamin WZ/ZW – konieczność czy przydatność?

 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu

 • Regulamin a statut/umowa spółki

 • Jakie zapisy upraszczają pracę spółki?

 • Jakie zapisy w regulaminie/statucie ułatwiają proces przebiegu/zwołania? 


 


SPRAWY WYMAGAJĄCE UCHWAŁ, TRYBY PODEJMOWANIA, UCHYBIENIA, WAŻNOŚĆ • Jakich spraw mogą dotyczyć uchwały podejmowane przez zarząd, radę nadzorczą, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenia?

 • Uchwały podejmowane w sytuacjach wykraczających poza zwykłe czynności?

 • Jakie są tryby podejmowania uchwał?

 • Co grozi w przypadku braku uchwały w wymaganej sprawie?


 


 


TWORZENIE UCHWAŁ OD A DO Z • Jak napisać projekt uchwały i jak go przedstawić podczas posiedzeń?

 • Kiedy uchwała jest uważana za przyjętą?

 • Kto podpisuje uchwałę?

 • Kiedy uchwała wchodzi w życie?

 • Jakie zapisy w statucie / regulaminie ułatwiają proces podejmowania uchwał?


 


DOBRE PRAKTYKI PROTOKOŁOWANIA, TWORZENIA I OBIEGU PROTOKOŁÓW • Jak tworzyć protokół z obrad Zarządu lub Rady Nadzorczej?

 • Co musi zawierać protokół?

 • Jak dokładnie protokołować posiedzenie/zebranie?

 • Tworzenie projektu protokołu

 • Protokołowanie nadzwyczajnych posiedzeń/zebrań

 • Prowadzenie Księgi Protokołów Zgromadzenia wspólników, Księgi Protokołów posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej

 • Protokołowanie uchwał

 • Jakich błędów w zakresie protokołowania wystrzegać się?

 • W jaki sposób przechowywać protokoły z posiedzeń i komu można udostępniać?


 


16.00 zakończenie I dnia szkolenia


DZIEŃ II –
 Obieg dokumentacji, umowa spółki, KRS, archiwizacja, pełnomocnictwa, kontrakty


Ekspert: mec. Romana Pietruk


 


8.30 - 9.00 rejestracja uczestników
9.00 
rozpoczęcie zajęć


KLUCZOWE ASPEKTY STATUTU, UMOWY SPÓŁKI • Akt założycielski; oświadczenie woli założyciela spółki z o.o./akcyjnej

 • Umowa spółki z o.o./statut spółki akcyjnej

 • Obligatoryjne elementy dokumentów założycielskich, umowy/ statutu spółki

 • Jakie zapisy w umowie, statucie  ułatwiają pracę z dokumentacją spółki?

 • Znaczenie umowy/statutu w hierarchii dokumentacji korporacyjnej

 • Umowa/statut, a Kodeks Spółek Handlowych

 • Case study: „Mapa” dokumentacji korporacyjnej - przegląd kluczowych dokumentów „wewnętrznych” spółki

 • Case study: Odpowiedzialność za dokumentacje korporacyjną, w tym  za tajemnice przedsiębiorstwa 


 


OBSŁUGA DOKUMENTACJI REJESTROWEJ • Kluczowe dane zawarte w KRS

 • Wpis, a akta rejestrowe

 • Rodzaje i znaczenie wpisów w rejestrze

 • Jak i kiedy wprowadzać  zmiany dotyczące spółki  i rejestrować je w sądzie?

 • Elektroniczny katalog dokumentów spółki

 • Składanie wniosków przez Internet; podpis elektroniczny

 • Sankcje w przypadku braku złożenia wymaganych dokumentów

 • Case study:  Zasada jawności, a informacje w umowie spółki - jak rozwiązać problem: konieczność regulacji a ochrona tajemnicy


 


  „OBIEG” WEWNETRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ • Komu przysługuje dostęp i jak powinno wyglądać prawidłowe  upoważnienie, pełnomocnictwo w zakresie  dostępu do dokumentacji spółki?

 • Kiedy, komu  i na jakich zasadach można wydawać dokumenty  spółki?

 • Nadzór nad dokumentacja korporacyjną

 • Jakie organy zewnętrzne i w jakich okolicznościach mogą mieć dostęp do dokumentacji a jakie nie?

 • Jakie kompetencje pracownika decydują o jego dostępie do poufnych  dokumentów spółki?

 • Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych

 • Zasady prowadzenia kancelarii tajnej, a tajemnica spółki


 


DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z  PEŁNOMOCNICTWAMI • Prawidłowa reprezentacja spółki

 • Kto podpisuje dokumenty spółki?

 • Jak wygląda kwestia reprezentacji spółek?

 • Jaka jest rola członków Zarządu w reprezentacji spółki?

 • Kto może i na jakiej zasadzie reprezentować?

 • W jaki sposób skonstruować pełnomocnictwo w zależności od czynności jaką powierza się pełnomocnikowi

 • Case study: Przykłady pełnomocnictw; błędy w pełnomocnictwach 


 


DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA • Zapytanie ofertowe – konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie na zapytania

 • Sprawdzenie kontrahenta

 • Rodzaje umów i ich zastosowanie

 • Jakimi zapisami w dokumentacji kontraktowej zabezpieczać interesy firmy?

 • Formy elektroniczne umów

 • Case study: przykłady umów i klauzul zabezpieczających 


 


ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW SPÓŁKI • Praktyczne czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do archiwum oraz warunki techniczne przechowywania; Opisywanie materiałów archiwalnych

 • Przenoszenie dokumentacji przechowywanej w formie papierowej na elektroniczne nośniki danych

 • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?; Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych; Okres przechowywania dokumentacji spółki

 • Niszczenie przedawnionych dokumentów, a działanie na szkodę spółki

 • Archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa

 • Kancelaria tajna


15.30 zakończenie szkolenia

zgłoszenie do 28.09.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 29.09.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
-materiały szkoleniowe, certyfikat
-obiady, poczęstunek podczas przerw
*cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

mec. Romana Pietruk
Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

mec. Anna Adamczyk
Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);
Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia