Członek Zarządu i Rady Nadzorczej

4 wyświetleń

W ciągu ostatnich  miesięcy wśród członków zarządu i rady nadzorczej wzrosła liczba naruszanych przepisów. Większość z nich skutkuje dla firmy wzrostem kosztów i utrudnionym działaniem. Znajomość narzędzi zapewnienia bezpieczeństwo firmie oraz zapobiega odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej. 


Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe oraz aktualną sytuację spółek kapitałowych, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający dbanie polskim spółkom o własne bezpieczeństwo oraz interesy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 


Zapisz się na szkolenie, a otrzymasz: • Praktyczne wskazówki w zakresie najnowszych zmian dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych,

 • Unikatową wiedzę w zakresie skutecznych praktyk spółek kapitałowych dotyczących funkcji członka rady nadzorczej oraz zarządu,

 • Wskazania jak unikać najczęściej spotykanych błędów w procesie podejmowania i redagowania uchwał oraz jak przestrzec się przed pułapkami formalnych decyzji podjętych na posiedzeniach,

 • Instrukcję jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie wykonywania umów.


9.00 – 9.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie szkolenia


POSIEDZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, UCHWAŁY, GŁOSOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH


Ekspert: mec. Romana Pietruk

Posiedzenia  zarządu  i rady nadzorczej • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej

 • Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej

 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń  rady nadzorczej 

 • Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń

 • Przebieg posiedzeń 

 • Jak tworzyć regulamin organów, aby uskuteczniał pracę?

 • Case study:  „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach  – jak ich uniknąć?”


 Uchwały rady nadzorczej i zarządu • Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej

 • Uchwały wyrażające zgodę i „opiniujące”

 • Jakie sprawy  wymagają  uchwał rady nadzorczej?

 • Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?

 • Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał

 • Zasady sporządzania protokołów 


Głosowanie zarządu i rady nadzorczej • Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający

 • Tajne i jawne głosowanie

 • Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji 

 • Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego

 • Case study: „uchwały ważne i nieważne z powodów formalnych – skutki prawne dla spółki”


Zaskarżanie  uchwał zarządu i rady nadzorczej • Postanowienia KSH odnośnie uchwał rady nadzorczej

 • Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał rady nadzorczej

 • Odwołania od uchwał rady nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności

 • Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej

 • Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)


Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej • Najnowsze zmiany prawne w zakresie odpowiedzialności

 • Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji

 • Odpowiedzialność cywilna za działanie na szkodę spółki

 • Odpowiedzialność pracownicza

 • Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS

 • Odpowiedzialność  za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS


 Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania cywilno-prawne i publiczno-prawne • Sytuacja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Sytuacja członka zarządu w spółce akcyjnej

 • Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej


Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu • Termin sporządzenia, zbadania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 • Obowiązki rejestracji i publikacji sprawozdania

 • Sankcje karne za nieujawnienie sprawozdań


REPREZENTACJA SPÓŁKI, OBOWIĄZKI, PRAWA I ZATRUDNIANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, ZAWIERANIE UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI

Ekspert: mec. Monika Drab - Grotowska


Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja • Podstawowe i szczególne zasady reprezentacji z o.o.  i spółki akcyjnej 

 • Prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej 

 • Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej

 • Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki kapitałowej


Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy • Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów 

 • Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu

 • Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich, zakaz konkurencji członków zarządu

 • Case study: „Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski dla członka zarządu”


Rola zarządu i nadzór rady nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi • Przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.

 • Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?

 • Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych

 • Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów

 • Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych


Pozycja członków zarządu i rady nadzorczej • Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej 

 • Obowiązki członka zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)

 • Obowiązki członka rady nadzorczej, obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu 

 • Pozycja członka zarządu wobec rady nadzorczej

 • Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji 

 • Tryb udzielenia absolutorium członkom 

 • Prawo do uzyskania absolutorium

 • Skutki odmowy udzielenia absolutorium


 


16.30 Zakończenie szkolenia 

zgłoszenie do 06.05.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 07.05.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Romana Pietruk

mec. Romana Pietruk


Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.


mec. Monika Drab - GrotowskaRadca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia