Członek Zarządu i Rady Nadzorczej

1 wyświetleń

Program:


Dzień I – 30 sierpnia 2018

9.00 – 10.00 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć


POSIEDZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, UCHWAŁY, GŁOSOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH


Ekspert: mec. Anna Adamczyk 

Posiedzenia  zarządu  i rady nadzorczej • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej 

 • Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej

 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń  rady nadzorczej 

 • Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń

 • Przebieg posiedzeń 

 • Jak tworzyć regulamin organów, aby uskuteczniał pracę?

 • Case study:  „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach  – jak ich uniknąć?”


Uchwały  rady nadzorczej i zarządu • Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej

 • Uchwały wyrażające zgodę i „opiniujące”

 • Jakie sprawy  wymagają  uchwał rady nadzorczej?

 • Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?

 • Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał

 • Zasady sporządzania protokołów


Głosowanie zarządu i rady nadzorczej • Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający

 • Tajne i jawne głosowanie

 • Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji 

 • Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego

 • Case study: „uchwały ważne i nieważne z powodów formalnych – skutki prawne dla spółki”


Zaskarżanie  uchwał zarządu i rady nadzorczej  • Postanowienia KSH odnośnie uchwał rady nadzorczej

 • Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał rady nadzorczej

 • Odwołania od uchwał rady nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności

 • Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej

 • Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)


Odpowiedzialność  cywilna i karna członków zarządu i rady nadzorczej  • Najnowsze zmiany prawne w zakresie odpowiedzialności

 • Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji

 • Odpowiedzialność cywilna za działanie na szkodę spółki

 • Odpowiedzialność pracownicza

 • Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS

 • Odpowiedzialność  za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS


Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania cywilno-prawne i publiczno-prawne  • Sytuacja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Sytuacja członka zarządu w spółce akcyjnej

 • Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej


Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sprawozdawczość podmiotu • Termin sporządzenia, zbadania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 • Obowiązki rejestracji i publikacji sprawozdania

 • Sankcje karne za nieujawnienie sprawozdań


REPREZENTACJA SPÓŁKI, OBOWIĄZKI, PRAWA I ZATRUDNIANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ


Prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja • Podstawowe i szczególne zasady reprezentacji z o.o.  i spółki akcyjnej 

 • Prokura i pełnomocnictwo w praktyce spółki kapitałowej 

 • Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej

 • Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki kapitałowej


Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy • Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów 

 • Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu

 • Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich, zakaz konkurencji członków zarządu

 • Case study: „Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski dla członka zarządu”


16.00 Zakończenie I dnia szkolenia


Dzień II – 31 sierpnia 2018

9.00 – 9.30 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć


ZAWIERANIE UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI


Ekspert: mec. Romana Pietruk

Rola zarządu i nadzór rady nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi • Przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.

 • Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?

 • Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych

 • Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów

 • Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych


Pozycja członków zarządu i rady nadzorczej • Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej 

 • Obowiązki członka zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)

 • Obowiązki członka rady nadzorczej, obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu 

 • Pozycja członka zarządu wobec rady nadzorczej

 • Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji 

 • Tryb udzielenia absolutorium członkom 

 • Prawo do uzyskania absolutorium

 • Skutki odmowy udzielenia absolutorium 


PRAKTYKI SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH I ANALIZA PRZYPADKÓWTRUDNYCH KWESTII DOTYCZĄCYCH FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU


Ekspert: dr Radosław L. Kwaśnicki

Model nadzoru i kluczowe kwestie statutu i umowy w zakresie funkcjonowania zarządu i rady • Prowadzenie spraw a reprezentacja spółki kapitałowej (case studies)

 • Modele nadzoru: kontroler czy doradca strategiczny. Jedno nie wyklucza drugiego

 • Case study: jak wiele zależy od przemyślanego statutu (umowy) spółki

 • Rada nadzorcza w spółce z o.o., akcyjnej niepublicznej i akcyjnej publicznej – na co należy zwracać szczególną uwagę?


Praktyczne rozwiązania spółek w zakresie nadzoru w spółkach • Case studies: kompetencje i obowiązki ustawowe rady nadzorczej 

 • Bieżący nadzór nad spółką ¬w praktyce

 • Ustawowe „zgody” (także poza KSH) i skutki ich braku / wyrażenia ex post 

 • Powoływanie, odwoływanie oraz czasowe delegowanie do zarządu

 • Umowy i spory z członkami zarządu (z zasygnalizowaniem zasad nowoczesnych modeli wynagradzania menedżerów)

 • Kolegialny / indywidualny charakter kontroli przez członków rady nadzorczej


Doświadczania w zakresie wykonywania funkcji  - kompetencje i obowiązki statutowe (umowne) członków zarządu i rady nadzorczej (case studies) • „Mocna” vs. „słaba” rada nadzorcza

 • Zgoda a opinia – co jest lepsze?

 • Statutowe (umowne) „zgody” (także poza KSH) i skutki ich braku 

 • Kontakty rady nadzorczej z akcjonariuszami, pracownikami, związkami (ze szczególnym uwzględnieniem spółki publicznej)


KOMUNIKACJA ZARZĄDU W CZASIE KRYZYSU


Ekspert: Arkadiusz Żurek

Rola lidera w kryzysie • 7 działań lidera gwarantujących skuteczność

 • Priorytety w pracy menedżera z podwładnymi na poszczególnych etapach

 • Przeżywanie kryzysu jako zjawiska trudnego lub jako szansy rozwojowej


Dynamika i logika kryzysu –„niebezpieczna sposobność” • Dlaczego to takie trudne?

 • Dlaczego wszyscy są zdemotywowani? – zjawisko oporu

 • Dlaczego to tak długo trwa? – zjawisko spadku efektywności 

 • Dlaczego nie zawsze się udaje? – obszary w organizacji: ludzie, procesy, struktury


Przygotowanie pracowników na kryzys • Jak szybko zidentyfikować kryzys zanim pojawią się pierwsze oznaki?

 • Planowanie kryzysu i angażowanie pracowników na tym etapie

 • Przygotowanie menedżera i pracowników

 • Piramida poziomów logicznych R. Dilts’ a – kierunek i obszary działania


Komunikacja w kryzysie • Strategie komunikacji kryzysowej – jak przygotować skuteczne przekazy promujące kryzys?

 • Co powinno się komunikować, w jaki sposób i kiedy to robić? - komunikacja instytucjonalna/komunikacja zespołowa/komunikacja indywidualna


Radzenie sobie z oporem • „Mapa zaangażowania” – praca z postawami i przekonaniami podwładnych

 • Budowanie współuczestnictwa i zaangażowania pracowników


Jak przeprowadzać trudne rozmowy z pracownikami?


16.00 Zakończenie szkolenia

zgłoszenie do 30.07.2018 - 1970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 31.07.2018 - 2570 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

dr Radosław L. Kwaśnicki
mec. Romana Pietruk
mec. Anna Adamczyk
Arkadiusz Żurek

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia