CERTYFIKOWANY ASYSTENT ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

2 wyświetleń

Program:


DZIEŃ I – 22 października 2018

09.00-09.30 rejestracja uczestników
09.30- rozpoczęcie zajęć
 


 


Ekspert: mec. Romana Pietruk


 


ASYSTENCKI ZESTAW PRZEPISÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH FUNKCJONOWANIE FIRMY
Jak stosować najnowsze regulacje i kluczowe przepisy w sprawniejszej obsłudze organów spółki? • Wrażliwe punkty obsługi zarządu – regulacje KSH, KC oraz innych ustaw – interpretacje, orzecznictwo

 • Praktyki prawno-formalne pozakodeksowe – jak usprawniać obsługę zarządu?

 • Obowiązki informacyjne spółki – czego należy przestrzegać, a co grozi w przypadku uchybień?

 • Informacje o spółce ujawniane na stronie internetowej

 • Zmiany w kapitale zakładowym

 • Case study: najnowsze orzecznictwo


 


ORIENTACJA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ I PRAWNEJ FIRMY ORAZ ZNAJOMOŚĆ UPRAWNIEŃ ORGANÓW SPÓŁKI
Jaka wiedza o funkcjonowaniu spółki usprawni realizację asystenckich zadań? • Jak zorganizowane są władze w różnych formach prawnych spółek?

 • Jakie są możliwe formy organizacji zarządów?

 • W jaki sposób powoływany jest zarząd?

 • W jakich sprawach zarząd podejmuje decyzje i jak przebiega ich realizacja?

 • W jakich sprawach zarząd reprezentuje interesy spółki?

 • Jak powoływani są pełnomocnicy zarządu?

 • Wygasanie mandatów, a odwołanie członka zarząd – procedury, pisma, uregulowania wewnętrzne

 • Rola rady nadzorczej

 • Uprawnienia rady nadzorczej oraz jej członkowie

 • Jakimi sprawami zajmuje się rada nadzorcza?

 • Jak przebiega proces powołania i odwołania członka rady nadzorczej?

 • Case study: Zarząd, a pełnomocnik zarządu

 • Case study: Uprawnienia, a działania rady nadzorczej w praktyce

 • Case study: Wyjątkowe formy funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej


 


ASYSTENT W BIURZE OBSŁUGI ORGANÓW W KONTAKCIE ZE WSPÓLNIKAMI/AKCJONARIUSZAMI
Jak z poziomu biura obsługi organów współpracować ze wspólnikami/akcjonariuszami? • Wspólnicy spółki z o.o., akcjonariusze mniejszościowi vs większościowy w spółce akcyjnej

 • Jakie uprawnienia mają wspólnicy/akcjonariusze?

 • Czego mogą żądać ze strony biura obsługi organów?

 • Prawo indywidualnej kontroli spraw spółki przez wspólników/udziałowców, udział pośredników, a udostępnianie dokumentacji

 • W jakich sprawach spółki decyduje Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników?

 • Case study: Żądanie informacji i wyjaśnień przez Wspólników/Akcjonariuszy


 


PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA POSIEDZEŃ ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak zorganizować posiedzenia zgodnie z przepisami oraz wewnętrznymi uregulowaniami? • W jakich sprawach zwoływane są posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników?

 • Jak wygląda proces organizacji posiedzenia?

 • Co należy przygotować do posiedzenia?

 • Jak przygotować projekt uchwały?

 • Jakie są różne zasady zwoływania posiedzeń? Jakie są pułapki tego procesu? Jakie są najlepsze rozwiązana w zakresie powiadamiania o posiedzeniu?

 • Porządek obrad – w jaki sposób powinno przebiegać posiedzenie?

 • Możliwe rodzaje głosowań oraz ich skutki

 • Case study: projekt uchwały

 • Case study: procedury przygotowania posiedzeń


 


ORGANIZACJA PROCESU PROTOKOŁOWANIA OBRAD ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia? • Obligatoryjne elementy protokołu

 • Tworzenie protokołów

 • Udostępnianie protokółu, kto podpisuje i przechowuje protokół?

 • Przechowywanie protokołów w księdze protokołów

 • Udostępnianie protokołów

 • Case study: Protokoły z posiedzeń


 


KOORDYNACJA POSTĘPOWANIE KONTRAKTOWEGO 
Jak analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania? • Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych?

 • Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia

 • Do czego może zostać uprawniony pełnomocnik w umowach handlowych?

 • Specyfika umów handlowych z udziałem członków zarządów i pełnomocników zarządów; kluczowe zapisy

 • Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy?

 • Case study: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień

 • Case study: Skutki błędów w umowach handlowych


16.00 Zakończenie szkolenia


 


DZIEŃ II – 23 października 2018


 


AUTORYTET I WIZERUNEK, PROJEKT WŁASNEGO RYTMU DOBOWEGO, MINDFULNESS A STRES


 


Ekspert: Maciej Zarembski


 


08.30 - 9.00 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie szkolenia


AUTORYTET I WIZERUNEK W ORGANIZACJI • Triada kompetencji w autoprezentacji – co decyduje o budowaniu wartości siebie i trwałego własnego utrzymywania pozytywnego wizerunku w organizacji?

 • Autorytet w relacjach społecznych i biznesowych (świadome kreowanie relacji)

 • Orientacja wizerunku na klienta zewnętrznego i wewnętrznego (studia przypadków)

 • Style komunikacji z rozmówcą/rozmówcami – co eksponuje styl i o czym informuje?

 • Gry i pułapki psychologiczne, jako przestroga przerysowanej autoprezentacji – czyli jak nigdy się nie zachowywać?


PROJEKT WŁASNEGO RYTMU DOBOWEGO W PRACY ZAWODOWEJ I KORZYSTANIE Z NIEGO • Jak budować własny rytm dobowy w oparciu o zasoby własne w codziennej pracy?

 • Portfele i portfolio zadań wykonywanych w rytmie dobowym (praca, projekty, terminy)

 • Projektowanie własnego  rytmu dobowego (rytmu pracy zawodowej) w ujęciu zwiększenia efektywności pracy w danym czasie

 • Budowanie planu zmiany działania w czasie w oparciu o zmianę rytmu działania w dobie (działania zawodowego)

 • Podstawowe narzędzia wspierające, jednak nie rozwiązujące problemów zarządzania sobą w czasie

 • Rola narzędzi operacyjnych jako potrzebna, ale nie niezbędna

 • Bycie, działanie i funkcjonowanie bez przepracowania i przytłoczenia obowiązkami

 • Wyzwania w przyszłości związane z Twoją efektywnością pracy w ograniczonym czasie


 


STRES, WPŁYW I UPODOBANIA NASZEGO UMYSŁU WZGLĘDEM NIEGO • Mindfulness a stres - różnice w radzeniu sobie w obliczu wyzwań zawodowych

 • Zachowania autoagresywne, a mierzenie się ze swoją ciemną stroną

 • Bezsenność, apatyczność, wypalenie, kortyzol adrenalina – co dalej?

 • Autodestrukcja, siła niszczenia a energia Twórcza. Ta sama moc, inny kierunek

 • Kiedy stres dokonuje zniszczeń i jakie mogą być tego efekty?

 • Kiedy nie wolno odcinać się od stresu?

 • Temperament

 • Jak stres zwiększa nasze możliwości, a jak staje się wrogiem naszej wydajności?

 • Kiedy ciało jest gotowe do walki z problemem…

 • Przeżyć to w pełni – inteligencja emocjonalna


16.00 Zakończenie szkolenia

zgłoszenie do 02.10.2018 - 1670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 03.10.2018 - 2070 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
-materiały szkoleniowe, certyfikat
-obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

mec. Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Maciej Zarembski
Psycholog kliniczny, ekspert i badacz zakamarków ludzkiej psychiki, siły nawyków i temperamentu w zakresie czasowego i energetycznego angażowania swoich zasobów. Trener Psychospołeczny, wykładowca uczelni wyższych.
Ekspert w zakresie psychologii przywództwa, psychologii zarządzania, psychologii rozwoju kompetencji i diagnozy kompetencji.
Pracuje z najwyższą kadrą menedżerską w obszarach zwielokrotniania wydajności bez poczucia przepracowania i przytłoczenia obowiązkami, doskonalenia komunikacji, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie z konfliktem interpersonalnym, ale również udoskonala twórczego myślenia.
Certyfikowany Erickson Professional Coach z akredytacją International Coach Federation;
Trener Rozwoju z ponad 10 000 godzin szkoleniowych, 600 godzin coachingu indywidualnego, ponad 200 godzin doradztwa i konsultingu biznesowego.
Posiada i rozwija bardzo zaawansowaną wiedzę w zakresie regulacji emocji, fizjologicznych aspektów emocji, ekspresji mimicznych; także badań nad osobowością i jej wymiarami (zmienność cech w czasie).

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia