Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

1 wyświetleń


Certyfikowane warsztaty dla Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej to zbiór najistotniejszej wiedzy prawno-organizacyjnej w obsłudze organów spółki. Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy poznają nie tylko interpretacje zapisów, najnowsze orzecznictwo, ale prześledzą metody postępowania i stosowania skutecznych rozwiązań w zakresie organizacji i wsparcia organów spółki.  Szczegółowa analiza dokumentacji pojawiającej się w obsłudze zarządu oraz rady nadzorczej ma stanowić wsparcie dla tworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego wsparcia dla organów spółki. • Praktyczne przykłady z działalności polskich spółek

 • Metody wewnętrznej organizacji działania spółki

 • Analiza dokumentów i zapisów prawnych

 • Przygotowanie posiedzeń i prezentacji z poziomu asystenckiego

 • Dobre praktyki w zakresie zabezpieczania procesów i dokumentów

 • Tworzenie procedur i usprawnień


12 KLUCZOWYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH W PRACY ASYSTENÓW: • Aktualne przepisy i regulacje prawne wytyczające prawidłowe działanie spółek

 • Struktura organizacyjna i prawna spółki

 • Współpraca z akcjonariuszami/wspólnikami spółki

 • Przygotowanie i obsługa posiedzeń zarządu/rady nadzorczej

 • Wsparcie w protokołowaniu przebiegu posiedzeń

 • Koordynacja postępowania kontraktowego

 • Obsługa dokumentacji spółki

 • Koordynacja obiegu dokumentów

 • Bezpieczeństwo dostępu do dokumentów spółki

 • Aktualizacje i zmiany w umowie/statucie spółki

 • Regulaminy – tworzenie i aktualizacja

 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów spółki


 PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ: • Jak stosować i interpretować najnowsze regulacje prawne dla spółek

 • Jak funkcjonuje zarząd i rada nadzorcza

 • Jakie uprawnienia mają wspólnicy i akcjonariusze

 • Jak przygotować i koordynować przebieg posiedzeń

 • Jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia

 • Jak analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania

 • Jak postępować z różnego rodzaju dokumentacją pojawiającą się w biurze obsługi organów

 • Jak organizować sprawny system obiegu dokumentów występujących w firmie

 • Jak zabezpieczać dokumenty i chronić tajemnice przedsiębiorstwa 

 • Jak wprowadzane są zmiany do umów/statutów i jakie ma to konsekwencje dla funkcjonowania spółki

 • Jak optymalizować zapisy w regulaminach spółki

 • Jak stosować bezpieczne rozwiązania w zakresie przechowywania dokumentów spółki


DZIEŃ I – 25 stycznia 2018


STANDARDY OBSŁUGI, PRZYGOTOWYWANIE SPOTKAŃ, BUDOWANIE KOMPETENCJI DORADCZYCH, WSPARCIE WŁADZ SPÓŁKI 
Ekspert:  Arkadiusz Żurek - ekspert, coach i  mentor, mówca motywacyjny.


9.00 Rejestracja, powitalna kawa i herbata  
9.30 
Rozpoczęcie zajęć 

BUDOWANIE WYSOKICH STANDARDÓW OBSŁUGI WŁADZ SPÓŁKI
Profesjonalne kierowanie procesem zarządzania biurem • Oczekiwania zarządu/rady nadzorczej wobec jakości obsługi biura

 • Myślenie procesowe w obsłudze biura zarządu spółki

 • Zasady, normy, wartości w organizacji, a jej postrzeganie

 • Obsługa zarządu/rady nadzorczej, jako wsparcie kluczowego klienta wewnętrznego

 • Rozpoznawanie i zaspokajanie oczekiwań władz spółki


DOSKONALENIE STANDARDÓW  W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE
Efektywna obsługa organów pod kątem kilku projektów • Oczekiwania organów spółki wobec multizadaniowości asystenta

 • Efektywne ułożenie struktury i wykorzystanie czasu pracy

 • Techniki pracy pod presją czasu


KOMPETENCJE DORADCZE ASYSTENT WOBEC NAJWYŻSZYCH WŁADZ SPÓŁKI
Asystent zarządu jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji strategicznych • Zrozumienie perspektywy drugiej strony

 • Tworzenie zaangażowania

 • Tworzenie nowego punktu widzenia i wizji stanu docelowego

 • Technika zobowiązania – ustalenie dalszych działań wobec danej sytuacji, problemu   


PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI NA WYSTĄPIENIE PRZEŁOŻONEGO
Techniki tworzenia efektywnej, ciekawej i realizującej cele wystąpienia profesjonalnej prezentacji? • Jak zbudować efektywną prezentację?

 • Jakie informacje i w jaki sposób zebrać, aby przygotować prezentację?

 • Założenia merytoryczne prezentacji – czyli jakie są cele ogólne i szczegółowe?

 • Praktyczne przygotowanie planu. Charakterystyka elementów składowych – czas, układ merytoryczny

 • Przygotowanie i konstrukcja materiałów sprzyjających realizacji celów

 • Przygotowanie miejsca prezentacji

 • Prezentacja w ostatniej chwili ( praktyczne rady)


PRZYGOTOWANIE SPOTKAŃ I ZEBRAŃ - ZAAWANSOWANE TECHNIKI KOMUNIKACYJNE
Zarządzanie procesem przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad. • Przygotowanie spotkania na zlecenie przełożonego

 • Ustalenie porządku obrad

 • Komunikacja celów spotkania i rezultatów

 • Rozpoczęcie spotkania i komunikacja oczekiwań

 • Stawianie konstruktywnych pytań

 • Prezentowanie możliwy rozwiązań – język otwartości i budowania przestrzeni dla drugiej strony

 • Przedstawianie rekomendacji

 • Techniki odpowiadania na zastrzeżenia

 • Zamknięcie zebrania, podsumowanie wyników i rozwiązań oraz ustalenie planu działania

 • Działania zamykające i inicjujące pracę po spotkaniu.


16.30 Zakończenie zajęć


DZIEŃ II – 26 stycznia 2018


OBSŁUGA ZARZĄDU POD KĄTEM POSIEDZEŃ, UCHWAŁ, DOKUMENTACJI PRAWNEJ, PROTOKOŁY,  PROCES KONTRAKTOWANIA 
Ekspert: Romana Pietruk,  trener prawa, ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, bezpieczeństwa umów i danych


08.30-09.00 rejestracja uczestników
09.00
rozpoczęcie zajęć

ASYSTENCKI ZESTAW PRZEPISÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH FUNKCJONOWANIE FIRMY
Jak stosować najnowsze regulacje i kluczowe przepisy w sprawniejszej obsłudze organów spółki? • Wrażliwe punkty obsługi zarządu – regulacje KSH, KC oraz innych ustaw – interpretacje, orzecznictwo

 • Praktyki prawno-formalne pozakodeksowe – jak usprawniać obsługę zarządu?

 • Obowiązki informacyjne spółki – czego należy przestrzegać, a co grozi  w przypadku uchybień?

 • Informacje o spółce ujawniane na stronie internetowej

 • Zmiany w kapitale zakładowym

 • Case study: najnowsze orzecznictwo


ORIENTACJA W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ I PRAWNEJ FIRMY ORAZ ZNAJOMOŚĆ UPRAWNIEŃ ORGANÓW SPÓŁKI
Jaka wiedza o funkcjonowaniu spółki usprawni realizację asystenckich zadań? • Jak zorganizowane są władze w różnych formach prawnych spółek?

 • Jakie są możliwe formy organizacji zarządów?

 • W jaki sposób powoływany jest zarząd?

 • W jakich sprawach zarząd podejmuje decyzje i jak przebiega ich realizacja?

 • W jakich sprawach zarząd reprezentuje interesy spółki?

 • Jak powoływani są pełnomocnicy zarządu?

 • Wygasanie mandatów, a odwołanie członka zarząd – procedury, pisma, uregulowania wewnętrzne

 • Rola rady nadzorczej

 • Uprawnienia rady nadzorczej oraz jej członkowie

 • Jakimi sprawami zajmuje się rada nadzorcza?

 • Jak przebiega proces powołania i odwołania członka rady nadzorczej?

 • Case study: Zarząd, a pełnomocnik zarządu

 • Case study: Uprawnienia, a działania rady nadzorczej w praktyce

 • Case study: Wyjątkowe formy funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej


ASYSTENT W BIURZE OBSŁUGI ORGANÓW W KONTAKCIE ZE WSPÓLNIKAMI/AKCJONARIUSZAMI
Jak z poziomu biura obsługi organów współpracować ze wspólnikami/akcjonariuszami?

Wspólnicy spółki z o.o., akcjonariusze mniejszościowi vs większościowy w spółce akcyjnej
Jakie uprawnienia mają wspólnicy/akcjonariusze?
Czego mogą żądać ze strony biura obsługi organów?
Prawo indywidualnej kontroli spraw spółki przez wspólników/udziałowców, udział pośredników, a udostępnianie dokumentacji
W jakich sprawach spółki decyduje Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników?
Case study: Żądanie informacji i wyjaśnień przez Wspólników/Akcjonariuszy   

PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA POSIEDZEŃ ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak zorganizować posiedzenia zgodnie z przepisami oraz wewnętrznymi uregulowaniami?  • W jakich sprawach zwoływane są posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników?

 • Jak wygląda proces organizacji posiedzenia?

 • Co należy przygotować do posiedzenia?

 • Jak przygotować projekt uchwały?

 • Jakie są różne zasady zwoływania posiedzeń? Jakie są pułapki tego procesu? Jakie są najlepsze rozwiązana w zakresie powiadamiania o posiedzeniu?

 • Porządek obrad – w jaki sposób powinno przebiegać posiedzenie?

 • Możliwe rodzaje głosowań oraz ich skutki

 • Case study: projekt uchwały

 • Case study: procedury przygotowania posiedzeń


ORGANIZACJA PROCESU PROTOKOŁOWANIA OBRAD ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ
Jak prowadzić zapis przebiegu posiedzenia? • Obligatoryjne elementy protokołu

 • Tworzenie protokołów

 • Udostępnianie protokółu, kto podpisuje i przechowuje protokół?

 • Przechowywanie protokołów w księdze protokołów

 • Udostępnianie protokołów

 • Case study: Protokoły z posiedzeń


KOORDYNACJA POSTĘPOWANIE KONTRAKTOWEGO
Jak analizować zapisy umowne i koordynować proces kontraktowania? • Reprezentacja spółki, a powoływanie pełnomocników handlowych?

 • Udzielanie pełnomocnictw, czas ich trwania, skutki wygaśnięcia

 • Do czego może zostać uprawniony pełnomocnik w umowach handlowych?

 • Specyfika umów handlowych z udziałem członków zarządów i pełnomocników zarządów; kluczowe zapisy

 • Jakie zapisy zabezpieczają umowę i jak wyłapać niekorzystne dla spółki zapisy?

 • Case study: Odpowiedzialność pełnomocników, a przekroczenie uprawnień

 • Case study: Skutki błędów w umowach handlowych


 


16.00 Zakończenie szkolenia


 


 

zgłoszenie do 09.01.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 10.01.2018 - 2 070 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Noclegi w Hotelu Haffner****, ul. Haffner 59

dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w pokoju:
2-osobowym 140 PLN netto + 23% VAT
1-osobowym 230 PLN netto + 23% VAT

WIoletta Kozłowska

Romana Pietruk


Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Arkadiusz Żurek
Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia