Certyfikowany AML Oficer - poziom 1

1 wyświetleń

Szanowni Państwo!


Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału wszkoleniu na Certyfikowanego AML Oficera. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, którzy swoją wiedzę i umiejętności zdobywali w kraju i za granicą. Praktyka jest podstawowym fokusem tego szkolenia.


Instytucje finansowe coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto, liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi dla instytucji obowiązanych.


Przygotowane przez nas szkolenie pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz regulatorów.W trakcie szkolenia omówimy zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, z uwzględnieniem zmian w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy wynikających z projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujących IV Dyrektywę AML.


Drugi dzień poświęcony będzie międzynarodowym standardom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych. Ponadto, omówione zostaną zasady budowania efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, m.in.:  monitorowanie klienta i jego transakcji, zapobieganie naruszenia obowiązków sankcyjnych oraz aktualne trendy w praktyce prania pieniędzy. Przedstawimy czym są ktyptowaluty (m.in. Bitcoin) i jakie generują ryzyka dla systemu finansowego.


 


PROGRAM: 


PROGRAM DZIEŃ 1, REGULACJE KRAJOWE
MODUŁ 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA • pranie pieniędzy – zagrożenie dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej

 • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • katalog instytucji obowiązanych i ich zadania

 • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

 • procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości


Celem modułu jest poznanie: • zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy

 • zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy

 • nowych pojęć i definicji zawartych w projekcie ustawy


MODUŁ 2. ZARZĄDZANIE NA BAZIE OCENY RYZYKA • podejście oparte na ocenie ryzyka

 • zasady oceny ryzyka klienta

 • czynniki wpływające na ryzyko instytucji obowiązanej, klienta

 • outsourcing stosowania środków bezpieczeństwa finansowego


Celem modułu jest poznanie: • praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem

 • czynników wpływających na ryzyko instytucji obowiązanej i klienta

 • zasad wyznaczenia oceny ryzyka klienta


MODUŁ 3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO • środki bezpieczeństwa finansowego

 • identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego

 • kto to jest PEP’s ? – nowe podejście

 • program „Poznaj Swojego Klienta”


Celem modułu jest poznanie: • katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz zmian w zakresie ich stosowania

 • zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania

 • praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a w oparciu o studium przypadku


MODUŁ 4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH DO GIIF • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach

 • rejestr transakcji - co dalej?

 • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych

 • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji


Celem modułu jest poznanie i zrozumienie: • zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF, w tym transakcjach podejrzanych

 • różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji

 • zagadnień związanych z prowadzeniem rejestru transakcji


MODUŁ 5. ANALIZA TRANSAKCJI • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?

 • przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy

 • karuzele podatkowe - przestępstwa dotyczące wyłudzeń VAT

 • analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku


Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności: • rozpoznawania transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy

 • przygotowania zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych w oparciu o studium przypadku 


MODUŁ 6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM  • procedura zamrożenia wartości majątkowych

 • listy sankcyjne


Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności związanych z procedurą zamrożenia wartości majątkowych.

MODUŁ 7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE   • kto podlega karze?

 • jaka może być wysokość kary?


Celem modułu jest poznanie sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach oraz projekcie ustawy.


MODUŁ 8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE AML/CFT • zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie przeciwdziałania praniu 

 • informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2016


Celem modułu jest przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych.PROGRAM DZIEŃ 2, REGULACJE MIĘDZYNARODOWE


MODUŁ 1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY, FINANSOWANIE TERRORYZMU I SANKCJE – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY • definicja i etapy prania pieniędzy

 • co to jest pranie pieniędzy

 • jak pieniądze są prane, przykłady z praktyki międzynarodowej

 • finansowanie terroryzmu

 • sankcje międzynarodowe - jak to działa, listy sanacyjne


Celem modułu jest poznanie: • międzynarodowych regulacjami wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

 • wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na, system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe


MODUŁ 2. MIĘDZYNARODOWI REGULATORZY I STOSOWNE REGULACJE

Zadania międzynarodowych regulatorów w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu: • Bank Światowy

 • Financial Action Task Force

 • MoneyVal

 • KomitetBazyjeski

 • KomisjaEuropejska

 • Grupa Egmont

 • Grupa Wolfsberg

 • Transparency International


Zadania krajowych regulatorów – GIIF, KNF, NBP


Prace regulatorów i ich znaczenie dla praktyki AML: • ocena ryzyka prania pieniędzy UE a krajowa ocena ryzyka

 • czynniki wpływające na ryzyko 

 • typologie


Regulacje: • Rekomendacje FATF

 • IV Dyrektywa AML

 • US Patriot Act, Banking Secrecy Act, Kingpin Act

 • FATCA

 • Inne


System przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Polsce: • kluczowe obowiązki

 • kary i odpowiedzialność


Celem modułu jest zapoznanie uczestników i dogłębna analiza międzynarodowych przepisów i dobrych praktyk oraz odniesienie ich do wymagań krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz i finansowania terroryzmu.

MODUŁ 3. NOWE METODY PRANIA PIENIEDZY I KRYPTOWALUTY(BITCOIN) • kryptowaluty – jakie niosą ryzyka ?

 • waluty wirtualne

 • karty przedpłacone

 • płatności mobilne

 • Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?


Celem modułu jest omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy oraz wskazanie sposobu przeciwdziałania procederowi.


MODUŁ 4. PROCES ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY W INSTYTUCJI FINANSOWEJ • identyfikacja i weryfikacja klienta

 • kto jest klientem na potrzeby AML?

 • jak poznać i zrozumienić klienta 

 • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego


Celem modułu poznanie najnowszych sposobów realizacji programu Know Your Customer. Przygotuj się do IV Dyrektywy


MODUŁ 5. OCENA KLIENTA • ocena początkowa klienta

 • bieżąca ocena klient

 • monitorowanie i testowanie

 • zapobieganie ryzyku sankcji


Celem modułu jest pokazanie aspektu międzynarodowego i najnowsze wymagania w zakresie oceny klienta.

MODUŁ 6. KLASYFIKACJA KLIENTA I CZYNNIKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA • czynniki podwyższonego ryzyka

 • zasady oceny klienta

 • uproszczone środki należytej staranności

 • standardowe środki należytej staranności

 • wzmocnione środki należytej staranności


Celem modułu jest zdobycie umiejętności jak identyfikować i oceniać ryzyko związane z klientem oraz kiedy i jakie używać środki zapobiegawcze


Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie: • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych

 • case study

 • ćwiczeń w grupach

 • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień


 


CENA:
zgłoszenie do 11.09.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 12.09.2018 - 2 270 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Paweł Kuskowski

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Finanse

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia