Biuro Zarządu od A do Z

24 wrz 2019 - 25 wrz 2019

Ms.Mermaid
Wioślarska 8, Warszawa

1 wyświetleń

Szanowni Państwo

Obsługa organów spółki wymaga jednolitych, przejrzystych i transparentnych zasad postępowania, zarówno pod względem komunikacji, jak i zgodności z kodeksowymi, umownymi i statusowymi wymogami. Zapraszamy na szkolenie będące kompendium kompleksowej obsługi organów spółki z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji. Projekt szkoleniowy skierowany jest do osób, które chcą ugruntować lub zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów spółki. Znajomość regulacji prawnych i Rady Nadzorczej stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy.


13 BLOKÓW TEMATYCZNYCH NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH W OPTYMALIZOWANIU I ZABEZPIECZANIU PRACY SPÓŁKI: • Jak wygląda struktura organizacyjna spółki kapitałowej: z o.o. i akcyjnej?

 • Dobre praktyki zarządu oraz reprezentacja spółki

 • Powołanie / odwołanie członków zarządów – nowe przepisy w praktyce

 • Nowelizacja przepisów a odpowiedzialność członków zarządu

 • Pełnomocnictwa według reguł prawnych

 • Prokura po zmianie kc i ksh po 1 stycznia 2017 r.

 • Zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenia - nowelizacja od dnia

 • 1 stycznia 2017 roku

 • Rada nadzorcza w praktyce

 • Nowe ograniczenia w obrocie akcjami i udziałami

 • Spółka a krajowy rejestr sądowy

 • Nowelizacja – forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej

 • Biuro zarządu a ochrona danych osobowych – nowe przepisy – maj 2018 r.

 • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych po zmianach w 2016 r.


Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu, podczas którego dowiedzą się Państwo m.in.: • jak zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki,

 • jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki,

 • czym jest nadzór indywidualny,

 • jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami,

 • czy regulamin Zarządu to  konieczność, czy przydatność,

 • jakie są zasady tworzenia i aktualizowania regulaminów w spółce,

 • jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH,

 • jaki jest nowy obowiązek dotyczący członków zarządu,

 • jakie są nowe zasady odpowiedzialności karnej  członków zarządu za  nierzetelne  faktury i dokumenty księgowe,

 • kiedy wybrać umowę o pracę a kiedy kontrakt managerski,

 • w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw,

 • jak prawidłowo ustanowić  prokurenta? - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy,

 • jakie jest  ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne,

 • jak zadbać o poprawną aktualizację dokumentacji rejestrowej spółki,

 • jak przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń zarządu/rady nadzorczej,

 • czym jest dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnej,

 • kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach.


PROGRAM:


 DZIEŃ I 

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE ISTOTNE DLA BIURA ZARZĄDU • nowelizacja kodeksu cywilnego

 • nowelizacja kodeksu spółek handlowych

 • zmiana innych aktów prawnych

 • nowelizacje zaplanowane i zapowiedziane na 2019 r.

 • prosta spóła akcyjna – główne założenia 


 


JAK WYGLĄDA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ: Z O.O. I AKCYJNEJ? • jakie są zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki?

 • jakie relacje występują na linii Zarząd – Rada Nadzorcza?; Jakie są relacje pomiędzy Zarządem a Zgromadzeniem Wspólników/WZA?

 • jakie zależności występują pomiędzy organem nadzoru a zgromadzeniem wspólników/WZA

 • czym jest nadzór indywidualny?

 • jakie relacje wyznacza KSH pomiędzy organami spółki a pracownikami?   


 


DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDU ORAZ REPREZENTACJA SPÓŁKI • organizacja i kompetencje Zarządu według KSH; jakie są zasady działania Zarządu?

 • jak zgodnie z przepisami prawnymi Zarząd podejmuje decyzje?

 • regulamin Zarządu – konieczność czy przydatność?

 • jak zatrudniani i w jaki sposób wynagradzani są członkowie Zarządu?

 • na czym polega odpowiedzialność członków Zarządu?

 • jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH?

 • kto może reprezentować spółkę?

 • skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki

 • zasady odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania   


 


POWOŁANIE / ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDÓW – NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE • nowy obowiązek - ewidencja czasu pracy członków zarządu

 • kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt managerski?

 • skutki nowelizacji umowy kominowej

 • powołanie i odwołanie członka zarządu (kto powołuje i odwołuje, jak powinna brzmieć uchwała o powołaniu i odwołaniu, najczęstsze błędy, itd.)

 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania członka zarządu

 • członek zarządu w aspekcie prawa pracy (kto podpisuje umowę i aneksy, umowa o zakazie konkurencji, odwołanie członka zarządu a stosunek pracy)

 • kadencja wspólna i oddzielna


 


NOWELIZACJA PRZEPISÓW A ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU • nierzetelne faktury i dokumenty księgowe – nowe zasady odpowiedzialności karnej

 • zmiany sposobu rozliczania składek ZUS a odpowiedzialność spółki

 • odpowiedzialność karna i karnoskarbowa

 • odpowiedzialność korporacyjna

 • odpowiedzialność w sytuacji niewypłacalności spółki (art. 299 KSH)

 • inne rodzaje odpowiedzialności 


 


PEŁNOMOCNICTWA WEDŁUG REGUŁ PRAWNYCH • w jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?

 • jak długo ważne jest pełnomocnictwo?

 • przykłady pełnomocnictw 


 


PROKURA PO ZMIANIE KC I KSH PO 1 STYCZNIA 2017 R. • kim jest prokurent w spółce?

 • ustanowienie prokurenta - wymogi prawne, treść uchwały, podpisy

 • kto może być prokurentem?

 • zgłoszenie do KRS powołania i odwołania prokurenta

 • rodzaje prokury

 • jakie kompetencje posiada prokurent?

 • odpowiedzialność prokurenta wobec spółki 


 


16.00 Zakończenie I dnia szkolenia   

DZIEŃ II 
 


8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW / WALNE ZGROMADZENIA • nowelizacja od dnia 1 stycznia 2017 roku w zakresie zgromadzenia wspólników

 • żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników

 • zgoda sądu na zwołanie zgromadzenia wspólników (art. 237 KSH)

 • zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników

 • termin na zwołanie walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników

 • treść zaproszenia lub ogłoszenia, porządek obrad, uchwały

 • obowiązki informacyjne wobec wspólników i akcjonariuszy   


 


RADA NADZORCZA W PRAKTYCE  • zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej

 • uchwały rady nadzorczej

 • kompetencje rady nadzorczej

 • zgoda i opinia

 • powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej

 • wybór przewodniczącego rady nadzorczej


 


NOWE OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI I UDZIAŁAMI • nowość – ograniczenie w obrocie akcjami i udziałami spółek posiadających grunty rolne

 • księga akcyjna i księga udziałów - zasady prowadzenia

 • zbywanie akcji a zbywanie udziałów oraz dziedziczenie

 • ograniczenia w zbywaniu akcji lub udziałów

 • prawo do kontroli przysługujące wspólnikom

 • prawo do informacji przysługujące akcjonariuszom

 • nowy podatek od nabycia udziału/akcji lub założenia spółki

 • nowelizacja - dokument akcji

 • nowelizacja - uprawnieni do dywidendy           


 


SPÓŁKA A KRAJOWY REJESTR SĄDOWY • obowiązek ujawniania danych w KRS

 • zasady składania dokumentów do sądu

 • uchylenie numeru NIP a dane wskazane przez spółkę w KRS

 • ograniczenie PKD do dziesięciu w KRS

 • zniesienie obowiązku wzoru podpisu

 • zmiana umowy spółki S24 przez Internet

 • kiedy należy podać adres członka zarządu?

 • brak sprawozdania finansowego – wykreślenie spółki z KRS bez postępowania likwidacyjnego

 • rodzaje wpisów w KRS

 • zasady zgłaszania wniosków do KRS

 • formularze i opłaty 


 


NOWELIZACJA – FORMA DOKUMENTOWA I ELEKTRONICZNA CZYNNOŚCI PRAWNEJ • umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej

 • czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?

 • oświadczenie woli w postaci dokumentu

 • zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej

 • uzupełnienie lub zmiana umowy

 • kiedy czynność prawna jest nieważna 


 


BIURO ZARZĄDU A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – NOWE PRZEPISY – MAJ 2018 R. • nowe obowiązki administratora

 • nowe obowiązki informacyjne

 • nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą

 • zagrożenie wysokimi karami 


 


USTAWA O TERMINACH ZAPŁATY PO ZMIANACH W 2016 R.: • odsetki maksymalne, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

 • przedłużony termin płatności a konsekwencje dla wierzyciela

 • 40 euro – konsekwencja dla nierzetelnych płatników


16.00 Zakończenie szkolenia


 


CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw
* cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Romana Pietruk

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo