Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

24 sty 2019 - 24 sty 2019

Ms.Mermaid Conference Center
Wioślarska 8, Warszawa

1 wyświetleń

Zapraszamy na szkolenie - Archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo dokumentacji


Jednym z wielu obowiązków w zakresie prowadzenia podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie formalno-prawnych wytycznych dotyczących archiwizowania i dbałości o bezpieczeństwo oraz ochronę dokumentacji. W jaki sposób zorganizować cały system różnorodnej dokumentacji, która w wyniku podejmowanych działań władz i organów zarządzających firmą jest przetwarzana i przechowywana? Jakie czynności podejmować, aby dokumentacja była bezpieczna? Jakie istnieje ryzyko gospodarcze w zakresie prowadzenia, transferu i archiwizacji dokumentacji? Proponowane szkolenie 'Archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo dokumentacji służy wielostronnemu przygotowaniu pracowników firmy do prawidłowego pod względem prawnym i organizacyjnym przetwarzania i przechowywania dokumentów. Warto zdecydować się na tego typu kurs, a archiwizacja dokumentów i bezpieczeństwo dokumentacji już nigdy nie będą stanowiły trudności.


KLUCZOWE ZAGADNIENIA W SZKOLENIU ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW I BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTACJI: • Jakie są wymogi formalno-prawne związane z prowadzeniem dokumentacji firmy, których bezwzględnie należy przestrzegać?

 • W jaki sposób tworzyć, wdrażać i zmieniać instrukcję kancelaryjną i instrukcję archiwalną?

 • Znaczenie i funkcjonowanie obiegu dokumentacji papierowej i elektronicznej?

 • Porządkowanie dokumentacji – jak oznaczać sprawy i konstruować rejestry?

 • Jakich standardów i wytycznych należy przestrzegać w zakresie archiwizowania dokumentów? – regulacje ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 • Prowadzenie archiwum zakładowego – sposób tworzenia i funkcjonowania

 • Praktyczne czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do archiwum oraz warunki techniczne przechowywania

 • Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych – kancelaria tajna

 • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz najczęściej spotykane naruszenia uprawnień

 • Niszczenie dokumentów – procedury postępowania

 • Udostępnianie dokumentów – kto może a kto nie może mieć dostępu do dokumentacji?

 • Odpowiedzialność pracownicza, cywilna i karna za dokumentację


9.00 – 09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia


DOKUMENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA -  POWSTAWANIE, PODPISYWANIE, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, OBIEG • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów

 • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnych – tworzenie, wdrażanie, zmiany, rodzaje

 • Przyjmowanie dokumentów – rejestracja, poświadczanie odbioru, itd.

 • Prawidłowy obieg dokumentacji przedsiębiorstwa – jak zapewnić bezpieczeństwo w:

 • obiegu dokumentacji papierowej

 • obiegu dokumentacji elektronicznej

 • obieg dokumentów księgowych

 • Pieczątki w obrocie gospodarczym  i w firmie

 • Archiwista jako koordynator czynności kancelaryjnych


NOWELIZACJA USTAWY O NARADOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy?

 • Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny

 • Zakończenie działalności instytucji – co z dokumentami?

 • Kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego

 • Termin przekazywania dokumentów do archiwów państwowych

 • Zgoda na niszczenie dokumentów

 • Pozostawianie archiwaliów następcom prawnym 


 


ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FIRMY – JAKIE PROCEDURY PRAWNE NALEŻY SPEŁNIĆ? • W jaki sposób oznaczać sprawy i dokumenty?

 • Jak prawidłowo konstruować rejestr?

 • Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi

 • Co reguluje ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach? Jakich standardów i wytycznych

 • w szczególności należy przestrzegać?

 • Archiwum zakładowe – w jaki sposób je tworzyć i jak powinno funkcjonować?

 • Usługi firm zewnętrznych w zakresie archiwizacji – zapisy w umowach, realizacja

 • Jakie są procedury prawne brakowania dokumentacji niearchiwalnej?

 • Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji w związku z funduszami unijnymi

 • Jakie są okresy przechowywania dokumentów w archiwum?

 • Rola archiwisty  


 


PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE • Czym są dane osobowe?

 • Zabiory danych osobowych – gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie

 • Nowa rola i zadania ABI

 • Dokumentacja pracownicza: kwestionariusze osobowe CV, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu i płacy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, świadectwa pracy itp. – w jaki sposób przechowywać? Kto może mieć dostęp i jakie są sankcje w przypadku ujawnienia osobom nieupoważnionym?

 • W jaki sposób chronić dane osobowe? – wymogi dyktowane ustawowo

 • Przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji związanej z danymi osobowymi– jakiego rodzaju mogą to być dane? W jaki sposób powinny być chronione?

 • Warunki techniczne przetwarzania danych osobowych

 • Niezbędna dokumentacja w aspekcie ochrony danych osobowych


 


NISZCZENIE DOKUMENTÓW – PROCEDURY POSTĘPOWANIA • W jaki sposób dokumenty powinny być niszczone?

 • Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?

 • Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów – istotne elementy umów, kwestie odpowiedzialności


 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA, CYWILNA I KARNA ZA DOKUMENTACJĘ • Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji w wersji pisemnej i elektronicznej

 • Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację

 • Udostępnianie informacji

 • Ochrona informacji niejawnej

 • Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej

 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych

 • Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów


 


16.30 Zakończenie szkolenia

zgłoszenie do 03.01.2019 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 04.01.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT

WIoletta Kozłowska

mec. Romana Pietruk


Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

WIoletta Kozłowska

Seminaria, Warsztaty

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia