Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

2 wyświetleń

Program:


Dzień I – 25 października 2018 r., (czwartek)


Ekspert: mec. Anna Adamczyk


09.30 Rejestracja; powitalna kawa
10.00 Rozpoczęcie  zajęć


BIURO ZARZĄDU I RN NA BIEŻĄCO – PRZEGLĄD ZMIAN PRAWNYCH 2017 R. 
Nakreślenie kluczowych zmian  prawnych istotnych dla prowadzenia obsługi organów spółki kapitałowej 


STATUT SPÓŁKI/UMOWA SPÓŁKI 
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy • Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH

 • Wprowadzanie zmian do aktu założycielskiego – tryby i procedury postępowania

 • Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami 

 • Władze spółki – jakie regulacje są niezbędne ,a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej, ZW/WZA?

 • Wprowadzanie zmian umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji

 • Jakie zapisy w umowie spółki mogą  „zagrażać ” lub ograniczać  jej sprawne  funkcjonowanie?

 • Jakiego rodzaju zmiany warto wdrażać i w jakich sytuacjach?
  •  CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
  •  CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do umowy/statutu -przykłady, analiza najważniejszych orzeczeń sądowych


KLAUZULE  ZABEZPIECZANIA  KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW 
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy? • Klauzule  dotyczące zabezpieczenie  wykonania umów

 • Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów

 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta

 • Klauzule poufności

 • Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji

 • Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy

 • Klauzule dotyczące  wprowadzania  zmian  do  umów  wykonywanych 

 • Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?

 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?

 • Aneksowanie w umowach

 • Klauzule dotyczące  rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NA NOWYCH ZASADACH
Praktyczne aspekty RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej • Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 • Przyszłość ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO

 • Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki

 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód

 • Zabezpieczenia organizacyjne 

 • Odpowiedzialność prawna i sankcje


STOSOWANIE PRZEPISÓW PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SPÓŁCE
Jak skonstruować,  wdrożyć i stosować  procedurę przeciwdziałania mobbingowi w  całej organizacji? • Znaczenie procedury pod kątem prawnym

 • Jak konstruować treści procedury dotyczącej przeciwdziałania mobbingowi?


16.00 zakończenie I dnia zajęć


Dzień II – 26 października 2018 r., (piątek)


Ekspert: adw. Piotr Fojtik


08.30 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie  zajęć


KŁOPOTLIWE  I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ  W SPÓŁKACH - PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA
Reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu • Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?

 • Reprezentacja w ramach układów holdingowych

 • Case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw

 • Umowy z członkami zarządu

 • W jaki sposób członkowie zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?

 • Co może pełnomocnik? A co może prokurent? 

 • Przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta

 • Case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?

 • W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?

 • Case study: System pełnomocnictw na przykładzie spółki x


REGULAMINY W SPÓŁCE
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów w regulaminach organów spółki  • Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne

 • Czy warto czy też  trzeba tworzyć regulaminy?

 • Czym są regulaminy i jaka jest ich rola?

 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu

 • Jak wyglądają kwestie formalne związane z  przygotowaniem  i wdrożeniem  regulaminów?

 • Regulamin a statut/umowa spółki

 • W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?

 • Kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie

 • Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)

 • Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
  •    CASE STUDY:  Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów 
  •    CASE STUDY:  Wprowadzanie  zmian  do regulaminów


ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Zwoływanie – organizacja – uczestnicy – prawidłowa dokumentacja procesu • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej 

 • Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej

 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń  rady nadzorczej 

 • Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń

 • Przebieg posiedzeń 

 • Przykłady Regulaminów ułatwiające sprawne funkcjonowanie organów i zapobiegające powstawaniu konfliktów.

 • Case study:  „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach  – jak ich uniknąć?”


16.00 zakończenie zajęć

zgłoszenie do 08.10.2018 - 1870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.10.2018 - 2170 PLN + 23% VAT

CENA ZAWIERA:
-uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby,
-materiały szkoleniowe, certyfikat
-obiady, poczęstunek podczas przerw
*Cena nie zawiera noclegów, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

mec. Piotr Fojtik
Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Noble Manhattan Coaching,
Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie), Wykładowca i ekspert w licznych instytucjach szkoleniowych (szkolenia i konsultacje m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wielu spółek giełdowych), Członek Trinity Capital Business Network, Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

mec. Anna Adamczyk
Radca prawny, praktyk prawa gospodarczego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Obecnie pracuje w jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie w Departamencie korporacyjnym; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm; Świadczy doradztwo prawne oraz kieruje transakcjami na rynku niepublicznym (private equity);
Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore.

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Prawo

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia