Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

1 wyświetleń

Szanowni Państwo,

Sprawność organizacji biura obsługi władz spółki wpływa na szybkość, przejrzystość i spójność działania zarządu oraz rady nadzorczej. Najnowsze regulacje prawne, jak również doskonalenie procesów wewnątrz organizacji przynosi wiele możliwości i zarazem wątpliwości, w jakim kierunku rozwijać pracę biura zarządu.


Zapraszamy do udziału w Akademii Biura Zarządu i Rady Nadzorczej –  zaawansowanym seminarium skierowanym przede wszystkim do menedżerów departamentów obsługi, organizacji, nadzoru, biur prawnych, w trakcie którego zostaną poruszone najbardziej aktualne problemy  i rozwiązania dyktowane najnowszymi przepisami, orzecznictwem, dobrymi przykładami rynkowymi w zakresie usprawnień wewnętrznego funkcjonowania spółek.

Poznaj i wdrażaj najskuteczniejsze i najnowsze praktyki obsługi organów: • Analizy  najefektywniejszych doświadczeń z polskiego rynku gospodarczego w obszarze organizacji procesów wewnętrzno-prawnych w spółce

 • Wykorzystanie pozakodeksowych metod postępowania i rozwijania sprawniejszej organizacji pracy biura obsługi władz spółki

 • Zwiększenie rzetelności stosowanych narzędzi prawnych i wzmocnienie standardów organizacji pracy biura zarządu i rady nadzorczej


 


DZIEŃ I


09.30 Rejestracja; powitalna kawa
10.00 Rozpoczęcie zajęć


Ekspert: mec. Romana Pietruk

BIURO ZARZĄDU I RN NA BIEŻĄCO – PRZEGLĄD ZMIAN PRAWNYCH 2020 R.
Nakreślenie kluczowych zmian  prawnych istotnych dla prowadzenia obsługi organów spółki kapitałowej


STATUT SPÓŁKI/UMOWA SPÓŁKI
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy • Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH

 • Wprowadzanie zmian do aktu założycielskiego – tryby i procedury postępowania

 • Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami

 • Władze spółki – jakie regulacje są niezbędne ,a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej, ZW/WZA?

 • Wprowadzanie zmian umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji

 • Jakie zapisy w umowie spółki mogą  „zagrażać ” lub ograniczać  jej sprawne  funkcjonowanie?

 • Jakiego rodzaju zmiany warto wdrażać i w jakich sytuacjach?
  •  CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
  •  CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do umowy/statutu -przykłady, analiza najważniejszych orzeczeń sądowych


KLAUZULE  ZABEZPIECZANIA  KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy? • Klauzule  dotyczące zabezpieczenie  wykonania umów

 • Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów

 • Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta

 • Klauzule poufności

 • Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji

 • Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy

 • Klauzule dotyczące  wprowadzania  zmian  do  umów  wykonywanych

 • Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?

 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?

 • Aneksowanie w umowach

 • Klauzule dotyczące  rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NA NOWYCH ZASADACH
Praktyczne aspekty RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej • Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 • Przyszłość ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO

 • Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki

 • Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód

 • Zabezpieczenia organizacyjne

 • Odpowiedzialność prawna i sankcje


STOSOWANIE PRZEPISÓW PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SPÓŁCE
Jak skonstruować,  wdrożyć i stosować  procedurę przeciwdziałania mobbingowi w  całej organizacji? • Znaczenie procedury pod kątem prawnym

 • Jak konstruować treści procedury dotyczącej przeciwdziałania mobbingowi?


16.00 zakończenie I dnia zajęć


DZIEŃ II


Ekspert: adw. Piotr Fojtik


08.30 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie  zajęć


KŁOPOTLIWE  I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ  W SPÓŁKACH - PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA
Reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu • Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?

 • Reprezentacja w ramach układów holdingowych

 • Case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw

 • Umowy z członkami zarządu

 • W jaki sposób członkowie zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?

 • Co może pełnomocnik? A co może prokurent?

 • Przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta

 • Case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?

 • W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?

 • Case study: System pełnomocnictw na przykładzie spółki x


REGULAMINY W SPÓŁCE
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów w regulaminach organów spółki • Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne

 • Czy warto czy też  trzeba tworzyć regulaminy?

 • Czym są regulaminy i jaka jest ich rola?

 • Przygotowanie i uchwalenie regulaminu

 • Jak wyglądają kwestie formalne związane z  przygotowaniem  i wdrożeniem  regulaminów?

 • Regulamin a statut/umowa spółki

 • W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?

 • Kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie

 • Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)

 • Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
  •    CASE STUDY:  Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
  •    CASE STUDY:  Wprowadzanie  zmian  do regulaminów


ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Zwoływanie – organizacja – uczestnicy – prawidłowa dokumentacja procesu • Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej

 • Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej

 • Droga elektroniczna zwołania posiedzeń  rady nadzorczej

 • Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń

 • Przebieg posiedzeń

 • Przykłady Regulaminów ułatwiające sprawne funkcjonowanie organów i zapobiegające powstawaniu konfliktów.

 • Case study„pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach  – jak ich uniknąć?”


 Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, orzecznictwa, ćwiczeń. Różnorodna forma zajęć, poparta szeroką praktyką ekspertów, w tym w zakresie obsługi władz spółek, przy wykorzystaniu najnowszych przepisów prawa ma pokazać szeroki zakres rozwiązań, których wdrożenie gwarantuje optymalizację w zakresie prowadzenia biura zarządu i rady nadzorczej.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy: • Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych

 • Kierowników Biur Nadzoru Właścicielskiego

 • Kierowników w Biurach Obsługi Organów Spółki

 • Dyrektorów departamentów prawnych

 • Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych

 • Dyrektorów ds. Relacji Inwestorskich 


 

CENA ZAWIERA:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw

Romana Pietruk

WIoletta Kozłowska

Konferencje, Kongresy

Langas Group

{{config.phoneNumber}} wyświetl numer

Poinformuj firmę, że dzwonisz z nf.pl i zapytaj o dodatkowy rabat

lub wpisz swój numer telefonu i poczekaj na kontakt z jego strony

Dziękujemy. Skontaktujemy się tak szybko jak to możliwe

Płatny

Zarezerwuj uczestnictwo

Podobne wydarzenia